Gradbeni Vestnik

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Izdajatelj:
Zveza društev gradbenih inženirjev in
tehnikov Slovenije (ZDGITS),
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana,
telefon 01 52 40 200

v sodelovanju z Matično sekcijo
gradbenih inženirjev Inženirske
zbornice Slovenije (IZS MSG),
ob podpori Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS, Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo Univerze
v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru in Zavoda za
gradbeništvo Slovenije

Izdajateljski svet:

ZDGITS: prof. dr. Matjaž Mikoš, predsednik
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
Dušan Jukić
IZS MSG: mag. Jernej Nučič
dr. Rok Cajzek
Tina Bučić
UL FGG: doc. dr. Matija Gams
UM FGPA: prof. dr. Miroslav Premrov
ZAG: doc. dr. Aleš Žnidarič

Uredniški odbor:

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, glavni in odgovorni urednik;
doc. dr. Milan Kuhta

Lektor:

Jan Grabnar

Lektorica angleških povzetkov:

Romana Hudin

Tajnica:

Eva Okorn

Oblikovalska zasnova:

Kočevski tisk

Tehnično urejanje, prelom in tisk:

Tiskarna Kočevski tisk d. o. o. Kočevje

Naklada:

400 tiskanih izvodov
3000 naročnikov elektronske verzije

Podatki o objavah v reviji so navedeni
v bibliografskih bazah COBISS in ICONDA
(The Int. Construction Database) ter na
www.zveza-dgits.si

Letna naročnina:

Letno izide 12 številk. Letna naročnina
za individualne naročnike znaša 25,50 EUR;
za študente in upokojence 10,50 EUR;
za družbe, ustanove in samostojne podjetnike
188,50 EUR za en izvod revije; za
naročnike iz tujine 88,00 EUR.
V ceni je vštet DDV.

Poslovni račun ZDGITS pri NLB Ljubljana:
SI56 0201 7001 5398 955

Zadnja številka

Vsebina:
Contents:

 
ČLANKI
PAPERS
 

SLOVENSKI VODARJI – 1. DEL
SLOVENIAN WATER EXPERTS – PART 1
94

POROČILO S STROKOVNEGA SREČANJA

SEMINAR DRUŠTVA GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO 
104

FOTOREPORTAŽA Z GRADBIŠČA

GRADBENA DELA V II. FAZI PROJEKTA PROTIPOPLAVNE UREDITVE POREČJA SELŠKE SORE
107

NOVI DIPLOMANTI
KOLEDAR PRIREDITEV
Želite biti obveščeni o izidu nove številke Gradbenega vestnika?
V spodnji okvirček vpišite svoj elektronski naslov in pritisnite gumb “Pošlji”