Gradbeni Vestnik

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Izdajatelj:
Zveza društev gradbenih inženirjev in
tehnikov Slovenije (ZDGITS),
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana,
telefon 01 52 40 200

v sodelovanju z Matično sekcijo
gradbenih inženirjev Inženirske
zbornice Slovenije (IZS MSG),
ob podpori Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS, Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo Univerze
v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru in Zavoda za
gradbeništvo Slovenije

Izdajateljski svet:

ZDGITS: prof. dr. Matjaž Mikoš, predsednik
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
Dušan Jukić
IZS MSG: mag. Gregor Ficko
mag. Jernej Nučič
mag. Mojca Ravnikar Turk
UL FGG: doc. dr. Matija Gams
UM FGPA: prof. dr. Miroslav Premrov
ZAG: doc. dr. Aleš Žnidarič

Uredniški odbor:

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, glavni in odgovorni urednik;
doc. dr. Milan Kuhta

Lektor:

Jan Grabnar

Lektorica angleških povzetkov:

Romana Hudin

Tajnica:

Eva Okorn

Oblikovalska zasnova:

Kočevski tisk

Tehnično urejanje, prelom in tisk:

Tiskarna Kočevski tisk d. o. o. Kočevje

Naklada:

450 tiskanih izvodov
3000 naročnikov elektronske verzije

Podatki o objavah v reviji so navedeni
v bibliografskih bazah COBISS in ICONDA
(The Int. Construction Database) ter na
www.zveza-dgits.si

Letna naročnina:

Letno izide 12 številk. Letna naročnina
za individualne naročnike znaša 25,50 EUR;
za študente in upokojence 10,50 EUR;
za družbe, ustanove in samostojne podjetnike
188,50 EUR za en izvod revije; za
naročnike iz tujine 88,00 EUR.
V ceni je vštet DDV.

Poslovni račun ZDGITS pri NLB Ljubljana:
SI56 0201 7001 5398 955

Zadnja številka

Vsebina:
Contents:

 
ČLANKI
PAPERS
 
THE POTENTIAL OF GREEN HYDROGEN IN THE BUILDING SECTOR

110

RAZISKAVA MOŽNOSTI UPORABE USTREZNO ČIŠČENE ODPADNE VODE IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE KOPER IN CENTRALNE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE PIRAN 
STUDY ON THE POSSIBILITY OF USING PROPERLY TREATED WASTEWATER FROM WWTP KOPER AND WWTP PIRAN
121

POROČILO S  STROKOVNEGA SREČANJA 

39. GOLJEVŠČKOV SPOMINSKI DAN
126

FOTOREPORTAŽA Z GRADBIŠČA

GRADNJA RAZGLEDNEGA STOLPA KRISTAL V ROGAŠKI SLATINI 
128

NOVI DIPLOMANTI
KOLEDAR PRIREDITEV
Želite biti obveščeni o izidu nove številke Gradbenega vestnika?
V spodnji okvirček vpišite svoj elektronski naslov in pritisnite gumb “Pošlji”