Cilji delovanja ZDGITS

Cilji delovanja ZDGITS:

 • seznanjanje gradbenih inženirjev in tehnikov s stanovsko problematiko in s spoznanji in dosežki na področju gradbene dejavnosti v najširšem pomenu,
 • spodbujanje gradbenih inženirjev in tehnikov, da v okviru društev aktivno sodelujejo pri uveljavljanju stroke ter na lokalnem nivoju razširjajo potrebo po medsebojnem strokovnem sodelovanju in reševanju stanovskih problemov,
 • seznanjanje državnih organov s svojimi stališči glede reševanja problemov v zvezi z gradbeništvom in zastopanje stanovskih interesov,
 • predstavljanje gradbeništva doma in v tujini,
 • razvijanje stikov s podobnimi organizacijami doma in v tujini.

Za doseganje ciljev ima ZDGITS naslednje naloge:

 • vzpodbuja ustanavljanje društev na posameznih območjih Slovenije ter usklajuje interese članic,
 • sodeluje pri pripravi in izdelavi tehnične zakonodaje, predpisov in standardov,
 • koordinira interes stroke s sodelovanjem pri sprejemanju strokovnih smernic, stališč in sklepov z Gospodarsko zbornico Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije, Slovensko inženirsko zvezo in pristojnimi ministrstvi,
 • z različnimi aktivnostmi spodbuja in razvija ustvarjalno iniciativo strokovnih delavcev slovenskega gradbeništva,
 • skrbi za nenehno strokovno izobraževanje gradbenih inženirjev in tehnikov, zlasti z izdajanjem strokovno znanstvene revije  „Gradbeni vestnik” ter druge strokovne in poljudnoznanstvene literature, s prirejanjem strokovnih seminarjev in predavanj ter organiziranjem strokovnih ekskurzij,
 • preko svoje spletne strani obvešča javnost o svojem delovanju.