Kolofon

Izdajatelj:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS), Karlovška cesta 3, 1000 LJUBLJANA, telefon 01 52 40 200, e-naslov: gradb.zveza@siol.net,  v sodelovanju z Matično sekcijo gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije (MSG IZS), ob podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru in Zavoda za gradbeništvo Slovenije

Izdajateljski svet:

ZDGITS: prof. dr. Matjaž Mikoš, predsednik
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
Dušan Jukić
MSG IZS: mag. Mojca Ravnikar Turk
mag. Jernej Nučič
mag. Gregor Ficko
FGG Ljubljana: doc. dr. Matija Gams
FGPA Maribor: prof. dr. Miroslav Premrov
ZAG: doc. dr. Aleš Žnidarič

Uredniški odbor:

Glavni in odgovorni urednik: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
doc. dr. Milan Kuhta

Lektor:

Jan Grabnar

Lektorica angleških povzetkov:

Romana Hudin

Tajnica:

Eva Okorn

Oblikovalska zasnova:

Agencija GIG

Tehnično urejanje, prelom in tisk:

Tiskarna Kočevski tisk d. o. o. Kočevje

Naklada:

450 tiskanih izvodov

3000 naročnikov elektronske verzije

Indeksiranje:

Podatki o objavah v reviji so navedeni v bibliografskih bazah COBISS in ICONDA (The Int. Construction Database) ter na www.zveza-dgits.si.

Letna naročnina:

Letno izide 12 številk. Letna naročnina za individualne naročnike znaša 23,16 EUR; za študente in upokojence 9,27 EUR; za družbe, ustanove in samostojne podjetnike 171,36 EUR; za naročnike iz tujine 80,00 EUR; za člane IZS MSG 10,95 EUR. V ceni je vštet DDV.

Poslovni račun ZDGITS pri NLB Ljubljana:

SI56 0201 7001 5398 955