Organiziranost in vodenje ZDGITS

1. Skupščina je najvišji organ ZDGITS in se sestaja enkrat letno.

2. Izvršni odbor je izvršilni organ ZDGITS, izvoljen na skupščini za dobo 2 let, sestavljajo ga predstavniki društev in drugi izvoljeni posamezni člani.

3. Nadzorni odbor je nadzorni organ ZDGITS, sestavljen iz 3 članov in 2 namestnikov, ki so neposredno izvoljeni na skupščini za dobo 2 let.

4. Častno razsodišče je disciplinski organ ZDGITS, sestavljen iz 3 članov in 2 namestnikov, neposredno izvoljenih na skupščini.

5. Predsednik ZDGITS je neposredno izvoljen na skupščini ZDGITS za dobo 2 let, z možnostjo podaljšanja mandata in je istočasno predsednik Izvršnega odbora, v svojem predsedniškem mandatu pa tudi pravni zastopnik ZDGITS.

6. Strokovna služba na sedežu ZDGITS skrbi za izvajanje sklepov organov ZDGITS, administrativno in organizacijsko izvedbo vseh dejavnosti ZDGITS, vodenje evidenc, arhiviranje in varovanje 59 let stare zgodovinske dediščine ZDGITS. Strokovna služba je za svoje delo v celoti odgovorna predsedniku ZDGITS.

7. Izdajateljski svet Gradbenega vestnika, ki ga je, v skladu s Poslovnikom v zvezi z izdajanjem strokovno-znanstvene revije „Gradbeni vestnik”, imenoval Izvršni odbor, skrbi za programsko zasnovo in uredniško politiko revije ter analizira in rešuje probleme v zvezi s financiranjem njenega izdajanja.