Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - junij 2018

Avtorji

viš. pred. dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZEMELJSKI PLAZOVI PRI OCENJEVANJU NEVARNOSTI ZARADI DELOVANJA DROBIRSKIH TOKOV

UDK: 504.4:551.578-057.177

Povzetek

Drobirski tokovi tudi v Sloveniji predstavljajo naravno nevarnost, ki se je pogosto ne zavedamo niti ni primerno obravnavana v področni zakonodaji. Sam pojav drobirskih tokov je pogosto nevaren, povzroča veliko gmotno škodo in terja človeška življenja. To je tudi v Sloveniji pokazal dogodek novembra 2000 v Logu pod Mangartom. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja naravnih pojavov je logičen preventivni korak, ki je bil storjen na področju poplav in z njimi povezane erozije, medtem ko metodologija za ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov ni predpisana. S pojavom drobirskih tokov je povezano tudi proženje zemeljskih plazov, katerega prostornina predstavlja ključni prispevek k magnitudi drobirskega toka, kar pa je eno ključnih vprašanj, ki v procesu ocenjevanja nevarnosti ostaja odprto in predstavlja izziv. Za primer plazu Stože nad Logom pod Mangartom novembra 2000 smo uporabili model proženja zemeljskih plazov LS-Rapid. Z modelom smo simulirali fazo proženja in določili prostornino splazelega materiala na pobočju Stože. Predlagani pristop in pridobljene izkušnje so lahko uporabni tudi na drugih območjih, kjer potencialno nestabilna območja predstavljajo nevarnost za proženje zemeljskih plazov in s tem tudi za nastanek drobirskih tokov. Prav tako predlagani pristop predstavlja korak v smeri oz. osnovo za nadaljnje raziskave v smeri razvoja metodologije in na koncu izdelavo posebnega pravilnika v podobni obliki, kot je bil izdelan pravilnik za področje poplav.

Ključne besede: drobirski tokovi, zemeljski plazovi, LS-Rapid, upravljanje tveganj, ocenjevanje nevarnosti

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

LANDSLIDES AT DEBRIS FLOW HAZARD ASSESSMENT

Summary

Debris flows present considerable threat in Slovenia. However, this natural phenomenon is ignored in engineering practice as well as in legislation covering hazard assessment and spatial planning. Debris flows are dangerous and can cause large damages and human casualties. Such a case in Slovenia was the November 2000 debris-flow event in Log pod Mangartom. The logical step would be a prescription of a methodology for debris-flow hazard assessment to prevent future events of this kind, but such a preventive step was only taken in the field of floods and flood related erosion. Debris flows are ignored in legislation covering hazard assessment and no changes are expected in the near future. Landslides can be closely related to debris flow initiation and debris flow magnitude and they are key questions when assessing debris flow hazard. The Stože landslide above the village of Log pod Mangartom from November 2000 was analysed with LS-Rapid, a landslide triggering model. With the model we simulated the triggering phase and assessed the landslide volume on the Stože slope. The proposed approach and the gained experiences can be applicable in other torrential areas where potentially unstable areas and landslide-related debris flows present a threat. The proposed approach also presents a first step into the direction of a debris-flow hazard assessment methodology proposal, which should be implemented in national legislation in a similar way as the regulations for flood hazard and flood-related erosion.

Key words: Debris flows, landslides, LS-Rapid, risk management, hazard assessment

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si