Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 2001

Avtorji

Marko Brezigar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Bogdan Zgonc, univ. dipl. inž. grad.

ŽELEZNIŠKA POVEZAVA MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO - PROJEKT DVEH DRŽAV

UDK: 625.11(497.12+439)

POVZETEK Slovenija in Madžarska sta se v sredini devetdesetih let
odločili za neposredno železniško povezavo, in sicer od Murske Sobote prek Hodoša do Zalalövöja. Odločitev je bila sprejeta na ravni vlad obeh držav na podlagi študije upravičenosti, ki jo je izdelala neodvisna britanska svetovalna agencija.
Nova proga dopolnjuje sistem evropskih koridorjev in pomeni dograditev petega koridorja, ki je pomemben evropski prometni koridor skozi Slovenijo, teče pa iz Trsta, Kopra prek Ljubljane, Budimpešte in Bratislave do Lvova.
Nova proga povezuje dve državi, Slovenijo in Madžarsko. Skupna dolžina proge je 43,5 km, od tega v Sloveniji 24,5 km in na Madžarskem 19 km. Proga je speljana v geografsko sklenjenem območju Goričkega ter prečka in povezuje štiri občine: Puconci, Gornji Petrovci, Šalovci in Hodoš.
Nova proga je nasodobnejša proga v Sloveniji. Pri načrtovanju so bili upoštevani vsi najmodernejši tehnični parametri in gradbeni ukrepi. Proga je zgrajena za hitrosti 16Q km/h, kar pomeni, da je najmanjši radij na njej 1200 m. Največji vzpon proge je 10 promilov, kar omogoča vožnjo vlakov mase do 2000 t. Skupna mejna postaja Hodoš in izogibališče □ankovci imata postajne tire uporabne dolžine 75D m, kar omogoča križanje in srečevanje tudi najdaljših vlakov. Na progi so vsa križanja cest z železnico zavarovana z zapornicami (6 križanj] oziroma so zunajnivojska [16 križanj]. Proga je grajena za 225 kN osnega pritiska in z upoštevanjem svetlega profila UIC GC. V skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije je bil z lokacijskim načrtom upoštevan tudi koridor za drugi tir in elektrifikacijo. Proga je prvič v Sloveniji opremljena z najsodobnejšimi elektronskimi signalnovarnostnimi napravami in sodobnimi telekomunikacijskimi napravami in od teh prvič z elektronskimi telefonskimi stebrički. Projektirana je tako, da čimmanj obremenjuje okolje, ob progi zgrajene protihrupne ograje, hkrati pa je progovno telo sprojektirano tako, da kar najbolj zmanjšuje tresljaje. Poleg tega je na postaji Hodoš zgrajena čistilna naprava za postajo in naselje Hodoš. Prvič v Sloveniji so kretnice vgrajene na betonske pragove.

POVZETEK

Slovenija in Madžarska sta se v sredini devetdesetih let odločili za neposredno železniško povezavo, in sicer od Murske Sobote prek Hodoša do Zalalövöja. Odločitev je bila sprejeta na ravni vlad obeh držav na podlagi študije upravičenosti, ki jo je izdelala neodvisna britanska svetovalna agencija.

Nova proga dopolnjuje sistem evropskih koridorjev in pomeni dograditev petega koridorja, ki je pomemben evropski prometni koridor skozi Slovenijo, teče pa iz Trsta, Kopra prek Ljubljane, Budimpešte in Bratislave do Lvova.

Nova proga povezuje dve državi, Slovenijo in Madžarsko. Skupna dolžina proge je 43,5 km, od tega v Sloveniji 24,5 km in na Madžarskem 19 km. Proga je speljana v geografsko sklenjenem območju Goričkega ter prečka in povezuje štiri občine: Puconci, Gornji Petrovci, Šalovci in Hodoš.

Nova proga je nasodobnejša proga v Sloveniji. Pri načrtovanju so bili upoštevani vsi najmodernejši tehnični parametri in gradbeni ukrepi. Proga je zgrajena za hitrosti 160 km/h, kar pomeni, da je najmanjši radij na njej 1200 m. Največji vzpon proge je 10 promilov, kar omogoča vožnjo vlakov mase do 2000 t. Skupna mejna postaja Hodoš in izogibališče Dankovci imata postajne tire uporabne dolžine 750 m, kar omogoča križanje in srečevanje tudi najdaljših vlakov. Na progi so vsa križanja cest z železnico zavarovana z zapornicami (6 križanj) oziroma so zunajnivojska (16 križanj). Proga je grajena za 225 kN osnega pritiska in z upoštevanjem svetlega profila UIC GC. V skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije je bil z lokacijskim načrtom upoštevan tudi koridor za drugi tir in elektrifikacijo. Proga je prvič v Sloveniji opremljena z najsodobnejšimi elektronskimi signalnovarnostnimi napravami in sodobnimi telekomunikacijskimi napravami in od teh prvič z elektronskimi telefonskimi stebrički. Projektirana je tako, da čimmanj obremenjuje okolje, ob progi zgrajene protihrupne ograje, hkrati pa je progovno telo sprojektirano tako, da kar najbolj zmanjšuje tresljaje. Poleg tega je na postaji Hodoš zgrajena čistilna naprava za postajo in naselje Hodoš. Prvič v Sloveniji so kretnice vgrajene na betonske pragove.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

RAILWAY LINK BETWEEN SLOVENIA AND HUNGARY - TWO COUNTRIES PROJECT

POVZETEK Slovenija in Madžarska sta se v sredini devetdesetih let
odločili za neposredno železniško povezavo, in sicer od Murske Sobote prek Hodoša do Zalalövöja. Odločitev je bila sprejeta na ravni vlad obeh držav na podlagi študije upravičenosti, ki jo je izdelala neodvisna britanska svetovalna agencija.
Nova proga dopolnjuje sistem evropskih koridorjev in pomeni dograditev petega koridorja, ki je pomemben evropski prometni koridor skozi Slovenijo, teče pa iz Trsta, Kopra prek Ljubljane, Budimpešte in Bratislave do Lvova.
Nova proga povezuje dve državi, Slovenijo in Madžarsko. Skupna dolžina proge je 43,5 km, od tega v Sloveniji 24,5 km in na Madžarskem 19 km. Proga je speljana v geografsko sklenjenem območju Goričkega ter prečka in povezuje štiri občine: Puconci, Gornji Petrovci, Šalovci in Hodoš.
Nova proga je nasodobnejša proga v Sloveniji. Pri načrtovanju so bili upoštevani vsi najmodernejši tehnični parametri in gradbeni ukrepi. Proga je zgrajena za hitrosti 16Q km/h, kar pomeni, da je najmanjši radij na njej 1200 m. Največji vzpon proge je 10 promilov, kar omogoča vožnjo vlakov mase do 2000 t. Skupna mejna postaja Hodoš in izogibališče □ankovci imata postajne tire uporabne dolžine 75D m, kar omogoča križanje in srečevanje tudi najdaljših vlakov. Na progi so vsa križanja cest z železnico zavarovana z zapornicami (6 križanj] oziroma so zunajnivojska [16 križanj]. Proga je grajena za 225 kN osnega pritiska in z upoštevanjem svetlega profila UIC GC. V skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije je bil z lokacijskim načrtom upoštevan tudi koridor za drugi tir in elektrifikacijo. Proga je prvič v Sloveniji opremljena z najsodobnejšimi elektronskimi signalnovarnostnimi napravami in sodobnimi telekomunikacijskimi napravami in od teh prvič z elektronskimi telefonskimi stebrički. Projektirana je tako, da čimmanj obremenjuje okolje, ob progi zgrajene protihrupne ograje, hkrati pa je progovno telo sprojektirano tako, da kar najbolj zmanjšuje tresljaje. Poleg tega je na postaji Hodoš zgrajena čistilna naprava za postajo in naselje Hodoš. Prvič v Sloveniji so kretnice vgrajene na betonske pragove.

SUMMARY

In the middle of the nineties, Slovenia and Hungary agreed on a direct railway connection to be built between Murska Sobota - through Hodoš - and Zalalövö. The decision was adopted on the level of the governments of both countries on the basis of a feasibility study made by an independent British consulting agency.

The new line supplements the system of European transport corridors and means an extension of the Fifth European Transport Corridor, which is of great importance for European traffic flows crossing Slovenia and running from Trieste, Koper, through Ljubljana, Budapest, Bratislava to Lvov.

The new railway line connects two states, Slovenia and Hungary. The total length of the line is 43.5 km, whereof 24.5 km of the line run across the Slovenian territory and 19 km across the Hungarian land. On the Slovenian side the line runs along a geographically closed area of Goričko and crosses and connects four municipalities: Puconci, Gornji Petrovci, Šalovci and Hodoš.

The new line is the most up-to-date line in Slovenia. In its planning, the most modern technical parameters and construction measures were considered. The line has been built for speeds up to 160 km/h, which means that its smallest radius is 1200 m. The maximum gradient of the line is 1 %, which enables train with mass up to 2000 t. The joint railway border station Hodoš and the passing point at Dankovci have the station tracks with a usable length of 750 m, which enables crossing and passing of the longest trains. All road-railway intersections along the line are protected with barriers (6 intersections] or are grade-separated (16 intersections). The line with the UIC GC clearance gauge is envisaged for an axle load of 225 kN. In line with the medium-term social plan of the Republic of Slovenia the site plan envisaged also a corridor for the construction of the second track and electrification. It is the first Slovenian railway line equipped with the most modern electronic signalling, safety and telecommunication devices and with the electronic telephone (emergency call] posts erected all along its length. The line has been designed with an aim to exert as little adverse impacts on the environment as possible. On the Slovenian side noise barriers are built, and simultaneously, the track formation is designed for the most efficient damping of vibrations possible. In addition to this, the Hodoš station is equipped with a purifying plant to be used for the station and the settlement of Hodoš. Likewise, for the first time in Slovenia, the point switches are built onto concrete sleepers.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si