Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 2003

Avtorji

doc.dr. Jože Lopatič, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV DOLGOTRAJNIH VISOKIH NIVOJEV NAPETOSTI NA TLAČNO TRDNOST BETONA

UDK: 691.3:620.173

POVZETEK V prispevku je obravnavan vpliv dalj časa trajajočih visokih
nivojev napetosti na zmanjšanje tlačne trdnosti betona. Na kratko so opisani obseg, program in del rezultatov najobsežnejših tujih eksperimentalnih preiskav obnašanja betona pri visokih obremenitvah, ki so ustrezno dokumentirane v dosegljivi strokovni literaturi. V nadaljevanju prispevka pa je za računsko upoštevanje vpliva dolgotrajnih spremenljivih visokih nivojev napetosti na tlačno trdnost betona predstavljen razmeroma preprost model, v katerem je celotna zgodovina predhodnega obremenjevanja zajeta s koeficientom že izkoriščnega mejnega časa. S pomočjo tega koeficienta lahko določimo normirano tlačno trdnost betona v poljubnem trenutku. Kot podlago za razvoj modela in za ovrednotenje vpeljane konstante modela smo uporabili določila modelnih predpisov CEB-FIP MC 1990, ki se sicer nanašajo na zmanjšanje tlačne trdnosti betona pri konstantnih visokih napetostih.

POVZETEK

V prispevku je obravnavan vpliv dalj časa trajajočih visokih nivojev napetosti na zmanjšanje tlačne trdnosti betona. Na kratko so opisani obseg, program in del rezultatov najobsežnejših tujih eksperimentalnih preiskav obnašanja betona pri visokih obremenitvah, ki so ustrezno dokumentirane v dosegljivi strokovni literaturi. V nadaljevanju prispevka pa je za računsko upoštevanje vpliva dolgotrajnih spremenljivih visokih nivojev napetosti na tlačno trdnost betona predstavljen razmeroma preprost model, v katerem je celotna zgodovina predhodnega obremenjevanja zajeta s koeficientom že izkoriščnega mejnega časa. S pomočjo tega koeficienta lahko določimo normirano tlačno trdnost betona v poljubnem trenutku. Kot podlago za razvoj modela in za ovrednotenje vpeljane konstante modela smo uporabili določila modelnih predpisov CEB-FIP MC 1990, ki se sicer nanašajo na zmanjšanje tlačne trdnosti betona pri konstantnih visokih napetostih.

Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

INFLUENCE OF SUSTAINABLE HIGH STRESS LEVELS ON COMPRESSIVE STRENGHT OF CONCRETE

POVZETEK V prispevku je obravnavan vpliv dalj časa trajajočih visokih
nivojev napetosti na zmanjšanje tlačne trdnosti betona. Na kratko so opisani obseg, program in del rezultatov najobsežnejših tujih eksperimentalnih preiskav obnašanja betona pri visokih obremenitvah, ki so ustrezno dokumentirane v dosegljivi strokovni literaturi. V nadaljevanju prispevka pa je za računsko upoštevanje vpliva dolgotrajnih spremenljivih visokih nivojev napetosti na tlačno trdnost betona predstavljen razmeroma preprost model, v katerem je celotna zgodovina predhodnega obremenjevanja zajeta s koeficientom že izkoriščnega mejnega časa. S pomočjo tega koeficienta lahko določimo normirano tlačno trdnost betona v poljubnem trenutku. Kot podlago za razvoj modela in za ovrednotenje vpeljane konstante modela smo uporabili določila modelnih predpisov CEB-FIP MC 1990, ki se sicer nanašajo na zmanjšanje tlačne trdnosti betona pri konstantnih visokih napetostih.

SUMMARY

The paper deals with the influence of sustainable high stress levels on decreasing compressive strength of concrete. It gives a short scope, a program and a part of the results of the most extensive foreign experimental tests on the behaviour of concrete at high loads, adequately documented in the available professional literature. Further on, the paper gives a relatively simple model for the computational consideration of the influence of sustainable changeable high stress levels on compressive strength of concrete, where the whole history of previous loadings is included with the coefficient of the already exploited limit time. With the help of this coefficient the compressive strength of concrete in an arbitrary time can be determined. As a basis for the development of the model and for the evaluation of the introduced model constant, the provisions of the CEB-FIP MC 1990 were used, appertaining to decreasing compressive strength of concrete at constant high stresses.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si