Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1971

Avtorji

prof. Svetko Lapajne, inž.

Grajenje prednapetih mostov s »potiskanjem«

Članek poroča o n ek aterih izvedbah p red n ap etih
betonskih m ostov s »potiskanjem «, ki so p rik azan e v
rev iji: A nnales de lT n stitu t T echnique du B atim en t et
des T rav au x Publics. M ostovi se potiskajo v sm eri osi
kom unikacije po zgledu m ontaže jeklenih m ostov. Ta
način g rad n je zah tev a konstantni naklon in k o n stan tno
krivino, a so še v edno m ožne m anjše prilagoditve
n a obeh zaključkih m ostu. Različni položaji m ed g rajenjem
zahtevajo različn e načine p red n ap en jan ja.

Članek poroča o nekaterih izvedbah prednapetih betonskih mostov s »potiskanjem «, ki so prikazane v reviji: A nnales de lT nstitut Technique du Batimentet des Trav aux Publics. Mostovi se potiskajo v smeri osi komunikacije po zgledu montaže jeklenih mostov. Ta način gradnje zahteva konstantni naklon in konstantno krivino, a so še vedno možne manjše prilagoditve na obeh zaključkih mostu. Različni položaji med grajenjem zahtevajo različne načine pred napenjanja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BRIDGE-CONSTRUCTION BY PUSHING

In th is article some exem ples of pushed p restressed
concrete bridges are reported, tak en by the revue:
A nnales de lT n stitu t Technique du B atim ent et des
T rav au x Publics. The bridges, pou red on th e bank,
w ere p u shed over the spans like th e iron bridges.
This m an n er req u est a constant inclination and a constan
t co u rv atu re of the bridge, only very sm all differences
n e a r th e abutm ents could be tolerated. T he
differents positions u n der construction request differen
ts m an n ers of prestressing.

In this article some exem ples of pushed prestressed concrete bridges are reported, taken by the revue: A nnales de lTnstitut Technique du Batim ent et des Travau x Publics. The bridges, poured on the bank, were pushed over the spans like the iron bridges. This manner request a constant inclination and a constant courvature of the bridge, only very small differences near the abutm ents could be tolerated. The differents positions under construction request differents manners of prestressing.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si