Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - december 2019

Avtorji

doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Maja Kreslin, univ. dipl. inž. grad.
Jan Kalin, univ. dipl. inž. grad.
dr. Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad.

UPORABA SISTEMOV ZA TEHTANJE VOZIL MED VOŽNJO ZA DOLOČITEV REALNE KONSTRUKCIJSKE VARNOSTI MOSTOV

UDK: 005.6:624.21/.8

Povzetek l Optimalno upravljanje mostov, ki vključuje stroške vzdrževanja, potencialna
tveganja in vzdrževanje funkcionalnosti, zahteva natančne informacije o stanju konstrukcij.
Eden od ključnih kazalnikov obnašanja je konstrukcijska varnost mostu, ki zahteva
poglobljeno poznavanje prometnih obremenitev in njegove odpornosti proti obremenitvam.
Vrednotenje varnosti je predvsem ključno za stare mostove, ki so poškodovani in se bližajo
koncu življenjskega cikla. Varnost takšnih mostov z uporabo tradicionalnih računskih
metod pogosto težko dokažemo. Da bi se izognili nepotrebnim ukrepom, kot je ojačitev
ali celo zamenjava mostu, je priporočljivo narediti celovito analizo, ki vključuje preiskave
materialov in meritve obnašanja mostu pod prometno obtežbo. Prispevek predstavlja tehnologijo
tehtanja vozil med vožnjo v prostem prometnem toku na mostovih (angl. bridge
weigh-in-motion oz. B-WIM), ki lahko učinkovito izmeri parametre obnašanja mostu, ki so
ključni za določitev njihove realne varnosti: osne obremenitve in medosne razdalje vozil ter
vplivnice, faktorje porazdelitve obtežbe in dinamični odziv konstrukcije. Poznavanje pravih
vrednosti teh parametrov zmanjšuje negotovosti, povezane z obremenitvami in odzivom
konstrukcije. Poleg tega lahko zaradi večje zanesljivosti izmerjenih parametrov v analizah
zmanjšamo varnostne faktorje. To omogoča bolj optimalno vzdrževanje in uporabo infrastrukture
ter racionalnejšo uporabo razpoložljivih finančnih sredstev.
Ključne besede: upravljanje mostov, konstrukcijska varnost, odziv na prometno obtežbo,
tehtanja vozil med vožnjo v prostem prometnem toku na mostovih

Povzetek

Optimalno upravljanje mostov, ki vključuje stroške vzdrževanja, potencialna

tveganja in vzdrževanje funkcionalnosti, zahteva natančne informacije o stanju konstrukcij.

Eden od ključnih kazalnikov obnašanja je konstrukcijska varnost mostu, ki zahteva

poglobljeno poznavanje prometnih obremenitev in njegove odpornosti proti obremenitvam.

Vrednotenje varnosti je predvsem ključno za stare mostove, ki so poškodovani in se bližajo

koncu življenjskega cikla. Varnost takšnih mostov z uporabo tradicionalnih računskih

metod pogosto težko dokažemo. Da bi se izognili nepotrebnim ukrepom, kot je ojačitev

ali celo zamenjava mostu, je priporočljivo narediti celovito analizo, ki vključuje preiskave

materialov in meritve obnašanja mostu pod prometno obtežbo. Prispevek predstavlja tehnologijo

tehtanja vozil med vožnjo v prostem prometnem toku na mostovih (angl. bridge

weigh-in-motion oz. B-WIM), ki lahko učinkovito izmeri parametre obnašanja mostu, ki so

ključni za določitev njihove realne varnosti: osne obremenitve in medosne razdalje vozil ter

vplivnice, faktorje porazdelitve obtežbe in dinamični odziv konstrukcije. Poznavanje pravih

vrednosti teh parametrov zmanjšuje negotovosti, povezane z obremenitvami in odzivom

konstrukcije. Poleg tega lahko zaradi večje zanesljivosti izmerjenih parametrov v analizah

zmanjšamo varnostne faktorje. To omogoča bolj optimalno vzdrževanje in uporabo infrastrukture

ter racionalnejšo uporabo razpoložljivih finančnih sredstev.

Ključne besede: upravljanje mostov, konstrukcijska varnost, odziv na prometno obtežbo,

tehtanja vozil med vožnjo v prostem prometnem toku na mostovih

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

USING WEIGH-IN-MOTION SYSTEMS FOR OPTIMAL ASSESSMENT OF BRIDGES

 

Povzetek l Optimalno upravljanje mostov, ki vključuje stroške vzdrževanja, potencialna
tveganja in vzdrževanje funkcionalnosti, zahteva natančne informacije o stanju konstrukcij.
Eden od ključnih kazalnikov obnašanja je konstrukcijska varnost mostu, ki zahteva
poglobljeno poznavanje prometnih obremenitev in njegove odpornosti proti obremenitvam.
Vrednotenje varnosti je predvsem ključno za stare mostove, ki so poškodovani in se bližajo
koncu življenjskega cikla. Varnost takšnih mostov z uporabo tradicionalnih računskih
metod pogosto težko dokažemo. Da bi se izognili nepotrebnim ukrepom, kot je ojačitev
ali celo zamenjava mostu, je priporočljivo narediti celovito analizo, ki vključuje preiskave
materialov in meritve obnašanja mostu pod prometno obtežbo. Prispevek predstavlja tehnologijo
tehtanja vozil med vožnjo v prostem prometnem toku na mostovih (angl. bridge
weigh-in-motion oz. B-WIM), ki lahko učinkovito izmeri parametre obnašanja mostu, ki so
ključni za določitev njihove realne varnosti: osne obremenitve in medosne razdalje vozil ter
vplivnice, faktorje porazdelitve obtežbe in dinamični odziv konstrukcije. Poznavanje pravih
vrednosti teh parametrov zmanjšuje negotovosti, povezane z obremenitvami in odzivom
konstrukcije. Poleg tega lahko zaradi večje zanesljivosti izmerjenih parametrov v analizah
zmanjšamo varnostne faktorje. To omogoča bolj optimalno vzdrževanje in uporabo infrastrukture
ter racionalnejšo uporabo razpoložljivih finančnih sredstev.
Ključne besede: upravljanje mostov, konstrukcijska varnost, odziv na prometno obtežbo,
tehtanja vozil med vožnjo v prostem prometnem toku na mostovih

 

Summary

Bridge management requires accurate information on the status of the

bridge in order to achieve optimal balancing of maintenance costs, potential risks and

overall bridge performance. One of the key performance indicators is structural safety of

the bridge, which requires in-depth knowledge of traffic loads, as well as of bridge resistance

to that load. Assessment is primarily needed for ageing bridges that are deteriorated

and close to the end of their life cycle. Safety of such bridges is often difficult to prove

when using only the traditional analytical methods. To avoid unnecessary actions, such as

strengthening or even replacement of a bridge, it is beneficial to perform material testing

and to measure the bridge response under traffic loading. This paper presents the benefits of bridge weigh-in-motion (B-WIM) technology, which can efficiently measure bridge performance

parameters that are vital for optimal bridge safety assessment: axle loads and

spacings of all vehicles, as well as influence lines, girder distribution factors and dynamic

amplification of the structure. Knowing of the true values of these indicators significantly

reduces uncertainties associated with the load effects that are used in safety assessment.

In addition, having measured rather than estimated parameters allows reducing the safety

factors used in the analyses. This results in more optimal maintenance measures and

use of infrastructure, which results in more rational use of available financial resources.

Key words: bridge management, structural safety, response under traffic loading, bridge

weigh-in-motion

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si