Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1997

Avtorji

Rudi Brinšek, dipl. inž. gradb.

SANACIJA SIDRANEGA PODPORNEGA ZIDU V PODSLAPJU PREGRADE HE MOSTE

UDK: 627.8.04+69.059.2

POVZETE K • S U M
V članku je predstavljen primer izdelave prednapetih zemeljskih sider podporne konstrukcije, pri kateri je igrala odločilno vlogo geotehnično problematična zaledna zemljina. Prednapeta zemeljska sidra je bilo treba vgraditi v oligocensko prekonso-lidirano sivo morsko glino, imenovano sivica, ki se v slovenskem prostoru pretežno pojavlja kot hribina z mehanskimi lastnostmi slabšega betona. Žal so bili v obravnavanem primeru geotehnični posegi v sivici zelo zahtevni, saj se njene lastnosti s povečano vsebnostjo vlage bistveno poslabšajo.
V članku so prikazane smeri in vrednosti pomikov podporne konstrukcije pred sanacijo, karakteristični prerez konstrukcije s položajem zemeljskih sider in zemljin, rezultati meritev sidrnih sil po sanaciji in statistična obdelava laboratorijskih rezultatov (korelacija med naravno vlago in strižno trdnostjo sivice v odvisnosti od različnih normalnih obremenitev ter korelacija med naravno vlago in tlačno trdnostjo sivice).
Rezultati meritev med vgrajevanjem sider so pokazali, da znaša pri povprečni naravni vlagi sivice w = 11,4% povprečna strižna napetost v fazi porušitve veznega dela sidra ca. x = 150kN/m2.

POVZETEK 

V članku je predstavljen primer izdelave prednapetih zemeljskih sider podporne konstrukcije, pri kateri je igrala odločilno vlogo geotehnično problematična zaledna zemljina. Prednapeta zemeljska sidra je bilo treba vgraditi v oligocensko prekonso-lidirano sivo morsko glino, imenovano sivica, ki se v slovenskem prostoru pretežno pojavlja kot hribina z mehanskimi lastnostmi slabšega betona. Žal so bili v obravnavanem primeru geotehnični posegi v sivici zelo zahtevni, saj se njene lastnosti s povečano vsebnostjo vlage bistveno poslabšajo.

V članku so prikazane smeri in vrednosti pomikov podporne konstrukcije pred sanacijo, karakteristični prerez konstrukcije s položajem zemeljskih sider in zemljin, rezultati meritev sidrnih sil po sanaciji in statistična obdelava laboratorijskih rezultatov (korelacija med naravno vlago in strižno trdnostjo sivice v odvisnosti od različnih normalnih obremenitev ter korelacija med naravno vlago in tlačno trdnostjo sivice).

Rezultati meritev med vgrajevanjem sider so pokazali, da znaša pri povprečni naravni vlagi sivice w = 11,4% povprečna strižna napetost v fazi porušitve veznega dela sidra ca. x = 150kN/m2.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Rehabilitation of the Anchored Support Wall in the Stilling Pool of the HPP Moste Dam

SUMMARY

The article gives an example of construction of prestressed earth anchors of a supporting structure where the predominant role has been played by geotechnically problematic hinterland soil. The prestressed earth anchors had to be fixed into the Oligocene overconsolidated gray marine clay, called also tertiary marly clay which on the Slovenian territory appears mostly in form of a soil material with mechanical characteristics of poor concrete. Unfortunately, in the present case the geotechnical interventions in the tertiary marly clay were very demanding since its characteristics are essentially aggravated by increased humidity content.

The article gives directions and values of the supporting structure movements prior to rehabilitation, a characteristic section of the structure with earth anchors and soil position, results of measurements of anchor stresses after rehabilitation and a statistical processing of laboratory results (correlation between natural humidity and shear strength of the tertiary marly clay in function of different normal loads as well as a correlation between natural humidity and compression strength of the tertiary marly clay).

The results of measurements carried out during anchors installation showed that by average natural humidity of the tertiary marly clay of w = 11.4 % the average shear stress in phase of destruction of the binding part of the anchor amounts to approximately T = 150kN/m2.

POVZETE K • S U M
V članku je predstavljen primer izdelave prednapetih zemeljskih sider podporne konstrukcije, pri kateri je igrala odločilno vlogo geotehnično problematična zaledna zemljina. Prednapeta zemeljska sidra je bilo treba vgraditi v oligocensko prekonso-lidirano sivo morsko glino, imenovano sivica, ki se v slovenskem prostoru pretežno pojavlja kot hribina z mehanskimi lastnostmi slabšega betona. Žal so bili v obravnavanem primeru geotehnični posegi v sivici zelo zahtevni, saj se njene lastnosti s povečano vsebnostjo vlage bistveno poslabšajo.
V članku so prikazane smeri in vrednosti pomikov podporne konstrukcije pred sanacijo, karakteristični prerez konstrukcije s položajem zemeljskih sider in zemljin, rezultati meritev sidrnih sil po sanaciji in statistična obdelava laboratorijskih rezultatov (korelacija med naravno vlago in strižno trdnostjo sivice v odvisnosti od različnih normalnih obremenitev ter korelacija med naravno vlago in tlačno trdnostjo sivice).
Rezultati meritev med vgrajevanjem sider so pokazali, da znaša pri povprečni naravni vlagi sivice w = 11,4% povprečna strižna napetost v fazi porušitve veznega dela sidra ca. x = 150kN/m2.

 

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si