Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - februar 2017

Avtorji

mag. Marko Lutman, univ. dipl. inž. grad.
Gašper Brus, univ. dipl. inž. grad.

SANACIJA LEŽIŠČ NA VIADUKTU PETELINJEK

UDK: 624.041:624.21.037(497.4)

Povzetek

Viadukt Petelinjek, levi objekt dolžine 630 m, desni 617 m, zgrajen leta 2005, leži na avtocesti A1 na odseku Trojane–Blagovica. Viadukt je semiintegralna prednapeta konstrukcija s šestimi polji, grajen po sistemu prostokonzolne gradnje. Obstoječa ležišča na krajnih in vmesni podpori zadnjega polja so nasedla zaradi prevelikih zasukov prekladne konstrukcije med gradnjo objekta. Drsna vodila lončnih ležišč zato niso več omogočala prostih pomikov. Pri odpravi pomanjkljivosti pred iztekom 10-letne garancije konstrukcije je bilo treba obstoječa ležišča zamenjati z novimi ležišči nosilnosti do 15.000 kN. Naročnik DARS je pozval inženirja DRI, da preuči rešitev za obstoječe težave. Po posvetovanju s projektanti je Gradis biro za projektiranje Maribor izdelal statično presojo izvedenega viadukta, Gorenjska gradbena družba Kranj (GGD) s podizvajalcem Freyssinet Adria pa je poskrbela za pravilno opravljanje del. Obstoječa lončna ležišča so bila zamenjana z novimi, nekoliko večjimi ležišči enakega tipa. Zaradi geometrijske prilagoditve so bila na krajnih opornikih in stebru lončna ležišča vložena v poglobljene betonske podstavke in ponovno podlita. Izvedba je trajala 6 tednov in je bila končana oktobra 2015. V tem času promet na viaduktu ni bil bistveno moten. Dela so bila opravljena v zadovoljstvo vseh sodelujočih v skladu s programom.

Ključne besede: sanacija ležišč, lončna ležišča, zasuki

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BEARING REPAIR ON THE PETELINJEK VIADUCT

Summary

The Petelinjek viaduct, left nearly 630 m long structure and right 617 m long structure, built in 2005, is located at the A1 highway, section from Trojane to Blagovica. The viaduct is a semi-integral prestressed cantilever structure with six spans. The existing bearings on each abutment and intermediate column of the last span were seriously damaged because of too big rotations during the bridge erection. In the context of the elimination of defects before the 10 year construction guarantee it was necessary to replace the existing bearings with new larger bearings of the same type and 15,000 kN carrying capacity. The DRI engineer was approached by the client DARS to submit a technical solution for the existing problems. After consultation with project designers, Gradis design bureau from Maribor was awarded the contract to prove static and design solution, whereas GGD Kranj cooperated with Freyssinet Adria to perform the works. Existing pot bearings were replaced with new, slightly larger pot bearings. Due to the geometric irregularities some adjustments were made on the lateral supports and pillar. The duration of contract was 6 weeks and it was finished in October 2015. During this period the traffic on the viaduct was not considerably disrupted. All works were carried out to the satisfaction of the client and all parties involved, in compliance with the programme.

Keywords: bearing repair, pot bearing, rotations

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si