Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - maj 2012

Avtorji

doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. inž. kem. teh.
izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

RAZISKAVA VPLIVA IZTOKOV IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA KAKOVOST POVRŠINSKIH VODA

UDK: 556.5:628.32

Povzetek

Pomanjkljivo in nestrokovno odvajanje in čiščenje onesnaženih voda
je eden izmed glavnih razlogov za čezmerno onesnaženost površinskih voda. To se
dogaja zato, ker čistilne naprave ne dosegajo ustreznih učinkov čiščenja, ali pa zaradi
tega, ker niso predpisani ustrezni kriteriji. Različna vodna telesa niso enako občutljiva
na obremenjevanje, kar pa se žal ne upošteva z različnimi kriteriji za izpuste tehnološke
in komunalne odpadne vode. Za komunalne čistilne naprave (KČN) so različni kriteriji
predvsem glede na velikost, ne pa glede na vodno telo. Obstajajo nekatere izjeme, ki pa
niso bistvene. Na občutljivih in vodovarstvenih območjih bi morale dosegati predvsem
male KČN večje učinke čiščenja od teh, ki so trenutno predpisani. Mala MBR ČN, ki
jo spremljamo od faze načrtovanja, izgradnje do danes, se je pokazala kot primerna
rešitev, saj dosega ustrezne učinke čiščenja.

Ključne besede: male čistilne naprave, površinske vode, onesnaževanje, občutljiva
območja

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

STUDY OF THE IMPACT OF MUNICIPAL SEWAGE OUTFALLS ON THE QUALITY OF SURFACE WATERS

Summary

Inadequate and unsafe collection and purification of contaminated
water is one of the main reasons for the excessive pollution of surface waters. This is
either due to treatment plants not meeting the relevant treatment efficacy benchmarks,
or to a lack of the prescription of appropriate treatment criteria. Different bodies of water
are not equally sensitive to pollution, but this is unfortunately not taken into account
by various criteria for treating technology and waste water discharges. For municipal
wastewater treatment plants (WWTP) different criteria are prescribed mainly accor ding
to size, but not according to the body of treated water. There are some exceptions to
this general rule, but they are not essential. In sensitive and water protection areas all
WWTPs, and small plants in particular, should meet much more stringent treatment
benchmarks and criteria than those currently prescribed. A small prototype MBR WWTP,
which we have followed from the design phase until today, is a possible solution for this
problem, as it meets relevant stringent treatment benchmarks.

Keywords: small treatment plants, surface water pollution, sensitive areas

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si