Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - maj 2012

Avtorji

Mario Crnjak, dipl. inž. grad.
Pavo Kristek, dipl. inž. grad.

PROMETNO VOZLIŠČE REKA – NOVA VRATA EVROPE

UDK: 656.1/.5:656.61

Povzetek

Reško prometno vozlišče je izhodiščna in ciljna točka transverzalnega
Vb panevropskega koridorja in pomemben del prihodnjega longitudinalnega evropskega
jadransko-jonskega koridorja. Je eno izmed najpomembnejših prometnih vozlišč v Republiki
Hrvaški. Načrti za intenzivnejši razvoj luke Reka, ki je generator razvoja Primorsko-
goranske županije in bistveni nosilec razvoja skupnega gospodarstva Republike
Hrvaške, ter preseljene luke na otoku Krku zahtevajo definiranje novega omrežja temeljne
infra strukture, osnovnega prvega pogoja za kakovostnejšo prometno povezanost in
načrtovani gospodarski razvoj.

Ključne besede: kapitalna infrastruktura, koridor Vb (avtocesta, dvotirna proga Reka–
Zagreb), novi cestno-železniški most Krk, Luka Krk–Omišalj

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE TRAFFIC NODE OF RIJEKA – NEW GATE OF EUROPE

Summary

The traffic node of Rijeka is the starting and the target point of the transverse
pan-European Corridor Vb and an important segment of the future longitudinal European
Adriatic-Ionian corridor, as well as one of the most important traffic hubs of Croatia.
The plans for a more prominent development of the Port of Rijeka as a generator of the
development of Primorsko-goranska County and one of the main carriers of the entire
Croatian economy, including the relocation of the port to the Island of Krk require defining
a new network of the capital infrastructure as the basic assumption of a better transport
connection and planned economic development.

Keywords: capital infrastructure, Corridor Vb (highway, double-track railway line Rijeka–
Zagreb), new road-rail bridge Krk, Krk seaport – Omišalj

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si