Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1987

Avtorji

Prof. Ačanski Vukašin, dipl. gr. inž.

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA GLAVNE NOSILNE KONSTRUKCIJE STREHE OBJEKTA LEDENE DVORANE MARIBOR

UDK: 624.91.074

 

Povzetek
Za prekritje ledene ploskve na Ledeni dvorani Tabor v Mariboru je predvidena strešna konstrukcija, ki jo sestavljata dva zunaj prereza prednapeta betonska nosilca, na katera je prek vešaik obešena sekundarna jeklena konstrukcija ter obodni stebri, ki podpirajo strešno konstrukcijo, tako da dobimo prekrito površino v dim. 61,60 X 67,10 m.
Glavno nosilno konstrukcijo strehe za objekt Ledena dvorana sestavljata dva zunaj prereza prednapeta nosilca, ki sta na osnem razmaku 12,20. Nosilec je podprt na vsakem koncu z jeklenim prečnim nosilcem, ki je postavljen v vrhu razčlenjenega stebra.
Glavni nosilec sestavlja betonski škatlasti nosilec višine 1,60 m, širina zgornje pasmce je 2,40 m in spodnje pasnice 0,90 m, armiranobetonski distančniki na osni razdalji 9,00 m, ki so različne dolžine, in 6 kablov LH 12 (p 15,2 mm, ki so postavljeni na jeklene čevlje na spodnjem delu distancnikov.
Kabli se polagajo v zaščitne pocinkane jeklene cevi (p 2,5" in se sidrajo ter prednapenjajo po sistemu P. H. - Gradis na čelu betonskega dela nosilca. Proti-korozijska zaščita kablov je izvedena z injektiranjem litijeve masti Lipleks — S-2 EP po prednapenjanju II. faze kablov.
Za obratovanje objekta v konstrukciji je predvideno 6 kablov, za vzdrževanje je predviden prostor za namestitev sedmega rezervnega kabla, ki ga predna-pnemo, pri tem pa kontrolirani kabel popustimo ter ga izvlečemo iz kabelske cevi in po potrebi zamenjamo.
Na vsakih 4,50 m vzdolž glavnega nosilca se postavi par vešaik, ki so različne dolžine in na katere je obešena sekundarna jeklena konstrukcija, tako da dobimo prekritje površine dim. 67,60 X 67,10 m.
Glavni nosilec sestavljamo iz segmentov. Zalivanje širokih stikov med segmenti in distančniki izvedemo na odru, ki je na višini 8,40 m. Po izvršenem sestavljanju nosilca in prednapenjanju I. faze kablov izvršimo dvigovanje nosilca s prednapenjanjem v dokončni položaj na višino 18,40 m.
Statični sistem glavne nosilne konstrukcije je prosto ležeči prednapeti nosilec s kabli zunaj betonskega prereza razpetine 67,60 m. Mejno stanje nosilnosti in mejno stanje uporabnosti je kontrolirano za predvideno zgodovino obtežbe in reološke vplive s specialnim programom za tovrstne konstrukcije.
Glavno nosilno konstrukcijo je izvajal GIP Gradis; gradnja se je začela 1. 7. 1986 in končala 25. 12. 1986.

 

Povzetek

Za prekritje ledene ploskve na Ledeni dvorani Tabor v Mariboru je predvidena strešna konstrukcija, ki jo sestavljata dva zunaj prereza prednapeta betonska nosilca, na katera je prek vešaik obešena sekundarna jeklena konstrukcija ter obodni stebri, ki podpirajo strešno konstrukcijo, tako da dobimo prekrito površino v dim. 61,60 X 67,10 m.

Glavno nosilno konstrukcijo strehe za objekt Ledena dvorana sestavljata dva zunaj prereza prednapeta nosilca, ki sta na osnem razmaku 12,20. Nosilec je podprt na vsakem koncu z jeklenim prečnim nosilcem, ki je postavljen v vrhu razčlenjenega stebra.

Glavni nosilec sestavlja betonski škatlasti nosilec višine 1,60 m, širina zgornje pasmce je 2,40 m in spodnje pasnice 0,90 m, armiranobetonski distančniki na osni razdalji 9,00 m, ki so različne dolžine, in 6 kablov LH 12 (p 15,2 mm, ki so postavljeni na jeklene čevlje na spodnjem delu distancnikov.

Kabli se polagajo v zaščitne pocinkane jeklene cevi (p 2,5" in se sidrajo ter prednapenjajo po sistemu P. H. - Gradis na čelu betonskega dela nosilca. Proti-korozijska zaščita kablov je izvedena z injektiranjem litijeve masti Lipleks — S-2 EP po prednapenjanju II. faze kablov.

Za obratovanje objekta v konstrukciji je predvideno 6 kablov, za vzdrževanje je predviden prostor za namestitev sedmega rezervnega kabla, ki ga predna-pnemo, pri tem pa kontrolirani kabel popustimo ter ga izvlečemo iz kabelske cevi in po potrebi zamenjamo.

Na vsakih 4,50 m vzdolž glavnega nosilca se postavi par vešaik, ki so različne dolžine in na katere je obešena sekundarna jeklena konstrukcija, tako da dobimo prekritje površine dim. 67,60 X 67,10 m.

Glavni nosilec sestavljamo iz segmentov. Zalivanje širokih stikov med segmenti in distančniki izvedemo na odru, ki je na višini 8,40 m. Po izvršenem sestavljanju nosilca in prednapenjanju I. faze kablov izvršimo dvigovanje nosilca s prednapenjanjem v dokončni položaj na višino 18,40 m.

Statični sistem glavne nosilne konstrukcije je prosto ležeči prednapeti nosilec s kabli zunaj betonskega prereza razpetine 67,60 m. Mejno stanje nosilnosti in mejno stanje uporabnosti je kontrolirano za predvideno zgodovino obtežbe in reološke vplive s specialnim programom za tovrstne konstrukcije.

Glavno nosilno konstrukcijo je izvajal GIP Gradis; gradnja se je začela 1. 7. 1986 in končala 25. 12. 1986.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE MAIN ROOF BEARING STRUCTURE FOR THE OBJECT SKATING HALL IN MARIBOR

Summary

The ice surface of the Skating Hall Tabor in Maribor is covered with the roof structure consisting of two main externally prestressed concrete beams from which a secondary steel structure is suspended, and the perimeter columns supporting the roof structure; the dimensions of the covered area are 67,60 X 67,10 m.

The main bearing structure of the roof consists of two externally prestressed beams, axially spaced for 12,20 m. At both ends the beams are supported by a steel cross girder set on the top of the double — sided column.

The main beam consists of a concrete box beam (1,60 m high, the width of the top flange is 2,40 m and of the bottom flange 0,90 m), reinforced concrete spacing elements (at the axial distance of 9,00 m and of different length), and of 6 tendons LH 12 0 15,2 mm, set in the steel shoes at the bottom side of the spacing elements.

The tendons are pulled into galvanized steel ducts 0 2,5" and they are prestressed according to the system P. H. - Gradis nad anchored at the front of the concrete box beam. The anticorrosive protection of tendons has been effected by injecting the lithium grease Lipleks S-2 EP after the 2nd — phase prestressing.

Six tendons are provided for the object in service and one for maintenance; the reserve tendon is to be prestressed when one of the other six tendons is being pulled out of the cable duct and substituted if necessary.

At the distance of 4,50 m along the main beam there are pairs of hangers of different length from which the secondary steel structure is suspended.

The main beam consists of segments. The wide joints between the segments and spacing elements are filled on the scaffold 8,40 m high. After the completed assembly of segments and the 1st — phase prestressing, the beam is being lifted by prestressing into the final position, 18,40 m high.

The statical system of the main bearing structure is a simply supported prestressed beam with external tendons ; the length of the span is 67,60 m. The bearing limit state and the limit state of serviceability are controlled for the supposed loading history and rheological effects with a special computer program for such structures.

The main bearing structure has been executed by GIP Gradis, beginning on July 1, 1986 and completing the works on Dec. 25, 1986.

Povzetek
Za prekritje ledene ploskve na Ledeni dvorani Tabor v Mariboru je predvidena strešna konstrukcija, ki jo sestavljata dva zunaj prereza prednapeta betonska nosilca, na katera je prek vešaik obešena sekundarna jeklena konstrukcija ter obodni stebri, ki podpirajo strešno konstrukcijo, tako da dobimo prekrito površino v dim. 61,60 X 67,10 m.
Glavno nosilno konstrukcijo strehe za objekt Ledena dvorana sestavljata dva zunaj prereza prednapeta nosilca, ki sta na osnem razmaku 12,20. Nosilec je podprt na vsakem koncu z jeklenim prečnim nosilcem, ki je postavljen v vrhu razčlenjenega stebra.
Glavni nosilec sestavlja betonski škatlasti nosilec višine 1,60 m, širina zgornje pasmce je 2,40 m in spodnje pasnice 0,90 m, armiranobetonski distančniki na osni razdalji 9,00 m, ki so različne dolžine, in 6 kablov LH 12 (p 15,2 mm, ki so postavljeni na jeklene čevlje na spodnjem delu distancnikov.
Kabli se polagajo v zaščitne pocinkane jeklene cevi (p 2,5" in se sidrajo ter prednapenjajo po sistemu P. H. - Gradis na čelu betonskega dela nosilca. Proti-korozijska zaščita kablov je izvedena z injektiranjem litijeve masti Lipleks — S-2 EP po prednapenjanju II. faze kablov.
Za obratovanje objekta v konstrukciji je predvideno 6 kablov, za vzdrževanje je predviden prostor za namestitev sedmega rezervnega kabla, ki ga predna-pnemo, pri tem pa kontrolirani kabel popustimo ter ga izvlečemo iz kabelske cevi in po potrebi zamenjamo.
Na vsakih 4,50 m vzdolž glavnega nosilca se postavi par vešaik, ki so različne dolžine in na katere je obešena sekundarna jeklena konstrukcija, tako da dobimo prekritje površine dim. 67,60 X 67,10 m.
Glavni nosilec sestavljamo iz segmentov. Zalivanje širokih stikov med segmenti in distančniki izvedemo na odru, ki je na višini 8,40 m. Po izvršenem sestavljanju nosilca in prednapenjanju I. faze kablov izvršimo dvigovanje nosilca s prednapenjanjem v dokončni položaj na višino 18,40 m.
Statični sistem glavne nosilne konstrukcije je prosto ležeči prednapeti nosilec s kabli zunaj betonskega prereza razpetine 67,60 m. Mejno stanje nosilnosti in mejno stanje uporabnosti je kontrolirano za predvideno zgodovino obtežbe in reološke vplive s specialnim programom za tovrstne konstrukcije.
Glavno nosilno konstrukcijo je izvajal GIP Gradis; gradnja se je začela 1. 7. 1986 in končala 25. 12. 1986.

 

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si