Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - marec 2020

Avtorji

Kristina Klemen, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž
Petra Pergar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
dr. Bernarda Bevc Šekoranja, univ. dipl. inž. arh.
mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.

PROBLEMATIKA NAČRTOVANJA SONARAVNIH UKREPOV ZA CELOVITO UPRAVLJANJE PADAVINSKIH VODA NA URBANIH OBMOČJIH

UDK: 502/504:556.12

Povzetek l Obvladovanje poplavne ogroženosti urbanih območij s padavinskimi
vodami zaradi svoje velike občutljivosti potrebuje celovito obravnavo z
rešitvami, ki so zanesljive, enostavne, stroškovno učinkovite in trajnostne ter hkrati
prispevajo h kakovosti bivanja, so privlačne in usklajene s potrebami prebivalcev.
Prav sonaravne rešitve so take, saj omogočajo naravno kroženje vode v mestu in
dajejo priložnost za vrnitev k naravnim izhodiščem rabe in urejanja voda. Z zagotavljanjem
večnamenskosti in povezanosti urbanega prostora so v podporo ravnotežju
med družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi koristmi. Ker sta pravočasna
rezervacija primernega prostora in ustrezna razmestitev dejavnosti prvi pogoj za
umeščanje sonaravnih ureditev, je ključnega pomena obravnavanje in upoštevanje
problematike že v zgodnjih fazah načrtovanja prostora. V ta namen je treba izdelati
ustrezne strokovne podlage, ki slonijo na realno razpoložljivih in ustreznih podatkih
ter interdisciplinarnem dopolnjevanju strokovnih izhodišč in znanj. Ob vedno večji
javni dostopnosti prostorskih podatkov se namreč odpirajo nove možnosti na ravni
strateškega in izvedbenega načrtovanja celovitega upravljanja padavinskih voda na
urbanih območjih. Prispevek podaja pregled do sedaj identificiranih ključnih tematik,
ki lahko pripomorejo k načrtovanju sonaravnih ukrepov v prihodnje: 1) interdisciplinarni
pristop, 2) vključevanje zainteresiranih deležnikov, 3) razpoložljivost podatkov,
4) vključevanje v proces izdelave prostorskih aktov in 5) ustrezne strokovne podlage
v zgodnjih fazah načrtovanja.
Ključne besede: urbana padavinska voda, sonaravne rešitve, trajnostno načrtovanje
prostora, vključevanje zainteresiranih deležnikov, prostorski podatki

Povzetek

Obvladovanje poplavne ogroženosti urbanih območij s padavinskimi

vodami zaradi svoje velike občutljivosti potrebuje celovito obravnavo z

rešitvami, ki so zanesljive, enostavne, stroškovno učinkovite in trajnostne ter hkrati

prispevajo h kakovosti bivanja, so privlačne in usklajene s potrebami prebivalcev.

Prav sonaravne rešitve so take, saj omogočajo naravno kroženje vode v mestu in

dajejo priložnost za vrnitev k naravnim izhodiščem rabe in urejanja voda. Z zagotavljanjem

večnamenskosti in povezanosti urbanega prostora so v podporo ravnotežju

med družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi koristmi. Ker sta pravočasna

rezervacija primernega prostora in ustrezna razmestitev dejavnosti prvi pogoj za

umeščanje sonaravnih ureditev, je ključnega pomena obravnavanje in upoštevanje

problematike že v zgodnjih fazah načrtovanja prostora. V ta namen je treba izdelati

ustrezne strokovne podlage, ki slonijo na realno razpoložljivih in ustreznih podatkih

ter interdisciplinarnem dopolnjevanju strokovnih izhodišč in znanj. Ob vedno večji

javni dostopnosti prostorskih podatkov se namreč odpirajo nove možnosti na ravni

strateškega in izvedbenega načrtovanja celovitega upravljanja padavinskih voda na

urbanih območjih. Prispevek podaja pregled do sedaj identificiranih ključnih tematik,

ki lahko pripomorejo k načrtovanju sonaravnih ukrepov v prihodnje: 1) interdisciplinarni

pristop, 2) vključevanje zainteresiranih deležnikov, 3) razpoložljivost podatkov,

4) vključevanje v proces izdelave prostorskih aktov in 5) ustrezne strokovne podlage

v zgodnjih fazah načrtovanja.

Ključne besede: urbana padavinska voda, sonaravne rešitve, trajnostno načrtovanje

prostora, vključevanje zainteresiranih deležnikov, prostorski podatki

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE ISSUES OF PLANNING NATUREBASED SOLUTIONS FOR INTEGRATED STORMWATER MANAGEMENT IN URBAN AREAS

 

Povzetek l Obvladovanje poplavne ogroženosti urbanih območij s padavinskimi
vodami zaradi svoje velike občutljivosti potrebuje celovito obravnavo z
rešitvami, ki so zanesljive, enostavne, stroškovno učinkovite in trajnostne ter hkrati
prispevajo h kakovosti bivanja, so privlačne in usklajene s potrebami prebivalcev.
Prav sonaravne rešitve so take, saj omogočajo naravno kroženje vode v mestu in
dajejo priložnost za vrnitev k naravnim izhodiščem rabe in urejanja voda. Z zagotavljanjem
večnamenskosti in povezanosti urbanega prostora so v podporo ravnotežju
med družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi koristmi. Ker sta pravočasna
rezervacija primernega prostora in ustrezna razmestitev dejavnosti prvi pogoj za
umeščanje sonaravnih ureditev, je ključnega pomena obravnavanje in upoštevanje
problematike že v zgodnjih fazah načrtovanja prostora. V ta namen je treba izdelati
ustrezne strokovne podlage, ki slonijo na realno razpoložljivih in ustreznih podatkih
ter interdisciplinarnem dopolnjevanju strokovnih izhodišč in znanj. Ob vedno večji
javni dostopnosti prostorskih podatkov se namreč odpirajo nove možnosti na ravni
strateškega in izvedbenega načrtovanja celovitega upravljanja padavinskih voda na
urbanih območjih. Prispevek podaja pregled do sedaj identificiranih ključnih tematik,
ki lahko pripomorejo k načrtovanju sonaravnih ukrepov v prihodnje: 1) interdisciplinarni
pristop, 2) vključevanje zainteresiranih deležnikov, 3) razpoložljivost podatkov,
4) vključevanje v proces izdelave prostorskih aktov in 5) ustrezne strokovne podlage
v zgodnjih fazah načrtovanja.
Ključne besede: urbana padavinska voda, sonaravne rešitve, trajnostno načrtovanje
prostora, vključevanje zainteresiranih deležnikov, prostorski podatki

 

Summary

Due to its high sensitivity, flood risk management of urban areas with

stormwaters requires comprehensive treatment with solutions that are reliable, simple,

cost-effective, while contributing to the quality of life, are attractive and meet the needs of

the population. It is these sustainable solutions that allow natural circulation of water in

the city and provide the opportunity to return to the natural bases of water use and management.

By ensuring the multifunctionality and connectivity of urban space, they support

the balance between social, economic and environmental benefits.

Since the timely reservation of suitable space and proper placement of activities is a prerequisite

for the placement of sustainable projects, it is crucial to address and take into

account the issues at the earliest stages of spatial planning. To this end, it is necessary

to establish appropriate assessment methods based on available and relevant data and

the interdisciplinary complementarity of professional backgrounds and knowledge. The

increasing public availability of spatial data is opening up new possibilities on the level of

strategic and implementation planning of integrated stormwater management in urban

areas. This paper provides an overview of key issues identified so far that can help in

planning sustainable actions in the future: 1) interdisciplinary approach, 2) participation

of interested stakeholders, 3) availability of data, 4) involvement in the spatial planning

process, and 5) development of an appropriate assessment method from the earliest

planning stages.

Key words: urban stormwater, nature-based solutions, sustainable urban planning, stakeholders

participation, spatial data

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si