Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 2007

Avtorji

izr. prof. dr. Vojko Kilar, univ. dipl. inž. grad.
David Koren, univ. dipl. inž. grad.

POTRESNA IZOLACIJA STAVB KOT ALTERNATIVA ZA GRADNJO NA POTRESNIH OBMOČJIH

UDK: 699.841

POVZETEK

V prvem delu članek prikazuje princip delovanja potresne izolacije, njen zgodovinski razvoj ter osnovne značilnosti danes najpogosteje uporabljanih naprav potresne izolacije v svetu. Na kratko so prikazane tudi glavne arhitekturne posebnosti potresno izoliranih stavb. V drugem delu članka smo učinkovitost potresne izolacije analizirali na primeru idealizirane tipične evropske večetažne armiranobetonske stanovanjsko/poslovne stavbe, izpostavljene različnim intenzitetam in frekvencam vzbujanja. Uporabili smo najenostavnejši sistem elastomernih ležišč s svinčenimi vstavki in temeljno brano. Rezultati nelinearnih analiz za deset izbranih zapisov potresa so prikazani v obliki primerjav največjih pomikov in poškodb za neizolirano in izolirano konstrukcijo. Dobljeni rezultati potrjujejo učinkovitost potresne izolacije, saj do prvih vidnejših poškodb konstrukcije pride šele pri še enkrat večjem projektnem pospešku tal. Posebej je bil analiziran tudi primer, ko lahko vgradnja potresne izolacije postane nevarna za konstrukcijo, do česar lahko pride v primeru vzbujanja z dolgo prevladujočo periodo, kije značilna za konstrukcije na slabih tleh.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SEISMIC ISOLATION OF BUILDINGS AS AN ALTERNATIVE FOR BUILDING IN EARTHQUAKE PRONE AREAS

SUMMARY

The first part of the paper presents the basic principles of seismic isolation, its historical review and the basic characteristics of nowadays used seismic isolation devices. The major architectural particularities of base isolated buildings are also shown. In the second part of the paper, the efficiency of seismic isolation was analysed for an idealised typical European residential/office reinforced concrete building subjected to various intensities and frequencies of ground motions. The simplest system of seismic isolation with lead rubber bearings and foundation girders was used. The results of non-linear time-history analyses forfen selected earthquake ground motions are presented in terms of maximum displacements and damage indicators for isolated and non-isolated structures. The obtained results prove the effectiveness of the base isolation system, since first significant damage appears at the two times bigger design ground acceleration. A special case where the base isolation could become dangerous for the superstructure is shown for the case of ground motions with long prevailing period characteristic for bad soil conditions.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si