Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Avtorji

Velizar Ećimović, dipl. inž. rud.

OPTIMIZACIJA PRIDOBIVANJA BLOKOV V KAMNOLOMIH ARHITEKTONSKO GRADBENEGA KAMNA

UDK: 679.8.02:[691+72.02]

Izvleček
Taki primeri se pojavljajo pri temeljnih podplatih, obremenjenih s porušnim momentom pri neizpreme-njeni osni obremenitvi, pa tudi pri prerezih iz neoja-čenega betona. Avtor navaja enostavne formule za izračun mejnih napetosti pri elastičnem trikotnem razporedu napetosti in analogne formule za povprečno napetost pri polni plastifikaciji gradiva. Ce pade središče napetostne piramide 0 iz prereza ven ter ostane v napetosti le prisekana piramida oziroma prisekana prizma pri plastični napetostni razdelitvi, ostane uporabna ista formula z dodatnim popravnim faktorjem K; ta pa se ne razlikuje mnogo od 1. Formule se dajo s pridom uporabiti tudi za prereze iz ojačenega betona pri osni sili zunaj obrisa prereza; vendar so pri tem znatne komplikacije v iskanju poskusnih rešitev in njih postopnem popravljanju. Dodana sta dva primera: eden za temeljni podplat, drugi za prerez iz ojačenega betona. Navedeni primeri se pojavljajo često tedaj, ko je treba preverjati prereze na porušne obremenitve z vetrom z r-kratnim upogibnim momentom, pri čemer pa ostaja osna sila enaka, prvotna; njeno faktoriranje je namreč nesmiselno. Nekaj primerov: temeljni podplati za stebre žičnic, za stebre elektro-vodov in za podobne namene.

Povzetek

Ekonomično pridobivanje blokov naravnega okrasnega kamna je pogojeno:

1. z ustrezno izbiro lokacije ležišča oziroma njegovega dela, za katerega so predhodno opravljene natančnejše geološke in inženirsko-geološke raziskave;

2. s kvaliteto projektne dokumentacije, ki mora podati optimalne rešitve:

za maksimalni izkoristek blokov ob uporabi ustrezne moderne mehanizacije. Ti pa so odvisni od načina odkopavanja, tektonike, vrste kamnine, planirane proizvodnje ter pravilne izbire mehanizacije za vse faze eksploatacije (izkop, nakladanje in transport),

za varno delo, usklajeno z zahtevami veljavne zakonodaje,

za prilagojenost naravnim pogojem v ležišču,

za varovanje okolja,

za rekultivacijo izkoriščenega ležišča.

Razvoj moderne tehnologije, prilagojene tržnim pogojem pridobivanja blokov v svetu, prehaja na uporabo velikih visokoproduktivnih strojev za pridobivanje, nakladanje in transport. Stroški nabave takšne mehanizacije pa pogojujejo koncentracijo proizvodnje na velike kamnolome s 600 m3/mesec in več.

Posledice koncentracije visokoproduktivne mehanizacije vplivajo na število in strukturo zaposlenih, na njihovo miselnost, način trženja, položaj na trgu itd. Skratka, posledica je, da postaja kamnolom industrija. Obenem pa uporaba takšne mehanizacije pogojuje interdisciplinarni pristop različnih strokovnjakov v fazi od načrtovanja do proizvodnje, in sicer:

geologov, inženirskih geologov (hidrogeologi, strokovnjaki za mehaniko hribin), strokovnjakov za računalniško obdelavo podatkov, gozdarjev, agronomov, strokovnjakov za urbanizem in varstvo okolja, rudarjev in ekonomistov. Nikakor pa ne smejo biti zanemarjene dosedanje izkušnje pri različnih vrstah kamnine.

Slovenija je bogata z raznovrstnimi naravnimi okrasnimi kamni, katerih kvaliteta in lepota bi jim lahko zagotovili vidno mesto na svetovnem trgu, na katerega se zaradi krize domačega trga mora orientirati naša proizvodnja.

To je edina realna pot v bodočnost, po kateri so že začeli hoditi nekateri proizvajalci naravnega okrasnega kamna.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BETTER BLOCK RECOVERY IN QUARIES OF ARCHITECTURAL AND BUILDING STONES

 

Izvleček
Taki primeri se pojavljajo pri temeljnih podplatih, obremenjenih s porušnim momentom pri neizpreme-njeni osni obremenitvi, pa tudi pri prerezih iz neoja-čenega betona. Avtor navaja enostavne formule za izračun mejnih napetosti pri elastičnem trikotnem razporedu napetosti in analogne formule za povprečno napetost pri polni plastifikaciji gradiva. Ce pade središče napetostne piramide 0 iz prereza ven ter ostane v napetosti le prisekana piramida oziroma prisekana prizma pri plastični napetostni razdelitvi, ostane uporabna ista formula z dodatnim popravnim faktorjem K; ta pa se ne razlikuje mnogo od 1. Formule se dajo s pridom uporabiti tudi za prereze iz ojačenega betona pri osni sili zunaj obrisa prereza; vendar so pri tem znatne komplikacije v iskanju poskusnih rešitev in njih postopnem popravljanju. Dodana sta dva primera: eden za temeljni podplat, drugi za prerez iz ojačenega betona. Navedeni primeri se pojavljajo često tedaj, ko je treba preverjati prereze na porušne obremenitve z vetrom z r-kratnim upogibnim momentom, pri čemer pa ostaja osna sila enaka, prvotna; njeno faktoriranje je namreč nesmiselno. Nekaj primerov: temeljni podplati za stebre žičnic, za stebre elektro-vodov in za podobne namene.

 

Summary

In the extraction of natural stone blocks meant for architectural and building purposes two goals are envisaged, namely to exploit the maximum available quantity of sound rock, and to use the cheapest methods of its extraction, loading and transportation, or et least to arrive to a reasonable economic and technical compromise.

The choice of the optimal extraction method, considering the maximum planned blocks recovery, is conditioned by precise detailed geological and mechanical investigation of the rocks. The total recovery depends on the adjustment of the method and course of extraction to the tectonics of the respective deposit, or in other words, to the directions of discontinuities in rocks.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si