Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 2007

Avtorji

Anžej Kne, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Jana Šelih, univ. dipl. inž. grad.
Ksenija Marc, univ. dipl. inž. grad.

ODLOČANJE O VZDRŽEVANJU CESTNIH OBJEKTOV - PRIMER SKUPINE NADVOZOV NAD AVTOCESTO

UDK: 625.76

POVZETEK

Povzetek I V razvitem svetu predstavlja cestna infrastruktura pomemben delež javnega premoženja, kije v času svoje uporabe izpostavljeno procesu propadanja zaradi česar se njegova vrednost znižuje. Zato je ključno vprašanje, kako bomo s tem premoženjem upravljali, da bo njegova izguba vrednosti čim manjša. Tipična naloga cestnih upravljavcevje sprejemanje odločitev glede vzdrževanja, popravila ter obnove na podlagi podatkov o obstoječem stanju infrastrukture, tveganosti njene uporabe, stroškov življenjskega cikla, starosti itd. Cestna infrastruktura je po svoji sestavi raznolika, zato je optimalna izbira intervencij celotnega omrežja kompleksna in ponavadi prepuščena subjektivnim presojam upravljavcev.
Članek opisuje posamezne faze upravljanja s cestno infrastrukturo, v svojem jedru pa predstavlja razvoj in aplikacijo odločitvenega modela za določanje vrstnega reda obnove za izbrano skupino objektov, ki sestoji iz sedemindvajsetih nadvozov nad izbranim avtocestnim odsekom. Pri odločanju so podatki, ki izhajajo iz rednih pregledov in se nanašajo na stanje objektov, ključni. Poleg tega ima pomembno vlogo tudi strukturirana podatkovna zbirka podatkov, s pomočjo katere lahko lažje dostopamo do razpoložljivih podatkov. Končni cilj je določitev vrstnega reda izvajanja vzdrževalnih/obnovitvenih del ter ob finančni omejitvi izbira tiste skupine nadvozov, ki najbolje izpolnjuje dane kriterije ter zato rezultira v največji skupni koristi. Rezultati kažejo, da so v odločitvenem procesu izjemno pomembni uporabljeni kriteriji, ki morajo obdržati dejanske pogoje in potrebe uporabnikov.POVZETEK

V razvitem svetu predstavlja cestna infrastruktura pomemben delež javnega premoženja, kije v času svoje uporabe izpostavljeno procesu propadanja zaradi česar se njegova vrednost znižuje. Zato je ključno vprašanje, kako bomo s tem premoženjem upravljali, da bo njegova izguba vrednosti čim manjša. Tipična naloga cestnih upravljavcevje sprejemanje odločitev glede vzdrževanja, popravila ter obnove na podlagi podatkov o obstoječem stanju infrastrukture, tveganosti njene uporabe, stroškov življenjskega cikla, starosti itd. Cestna infrastruktura je po svoji sestavi raznolika, zato je optimalna izbira intervencij celotnega omrežja kompleksna in ponavadi prepuščena subjektivnim presojam upravljavcev.
Članek opisuje posamezne faze upravljanja s cestno infrastrukturo, v svojem jedru pa predstavlja razvoj in aplikacijo odločitvenega modela za določanje vrstnega reda obnove za izbrano skupino objektov, ki sestoji iz sedemindvajsetih nadvozov nad izbranim avtocestnim odsekom. Pri odločanju so podatki, ki izhajajo iz rednih pregledov in se nanašajo na stanje objektov, ključni. Poleg tega ima pomembno vlogo tudi strukturirana podatkovna zbirka podatkov, s pomočjo katere lahko lažje dostopamo do razpoložljivih podatkov. Končni cilj je določitev vrstnega reda izvajanja vzdrževalnih/obnovitvenih del ter ob finančni omejitvi izbira tiste skupine nadvozov, ki najbolje izpolnjuje dane kriterije ter zato rezultira v največji skupni koristi. Rezultati kažejo, da so v odločitvenem procesu izjemno pomembni uporabljeni kriteriji, ki morajo obdržati dejanske pogoje in potrebe uporabnikov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DECISION ON THE REHABILITATION OF THE ROAD FACILITIES - EXAMPLE OF THE GROUP OF HIGHWAY CROSSOVERS

SUMMARY

Povzetek I V razvitem svetu predstavlja cestna infrastruktura pomemben delež javnega premoženja, kije v času svoje uporabe izpostavljeno procesu propadanja zaradi česar se njegova vrednost znižuje. Zato je ključno vprašanje, kako bomo s tem premoženjem upravljali, da bo njegova izguba vrednosti čim manjša. Tipična naloga cestnih upravljavcevje sprejemanje odločitev glede vzdrževanja, popravila ter obnove na podlagi podatkov o obstoječem stanju infrastrukture, tveganosti njene uporabe, stroškov življenjskega cikla, starosti itd. Cestna infrastruktura je po svoji sestavi raznolika, zato je optimalna izbira intervencij celotnega omrežja kompleksna in ponavadi prepuščena subjektivnim presojam upravljavcev.
Članek opisuje posamezne faze upravljanja s cestno infrastrukturo, v svojem jedru pa predstavlja razvoj in aplikacijo odločitvenega modela za določanje vrstnega reda obnove za izbrano skupino objektov, ki sestoji iz sedemindvajsetih nadvozov nad izbranim avtocestnim odsekom. Pri odločanju so podatki, ki izhajajo iz rednih pregledov in se nanašajo na stanje objektov, ključni. Poleg tega ima pomembno vlogo tudi strukturirana podatkovna zbirka podatkov, s pomočjo katere lahko lažje dostopamo do razpoložljivih podatkov. Končni cilj je določitev vrstnega reda izvajanja vzdrževalnih/obnovitvenih del ter ob finančni omejitvi izbira tiste skupine nadvozov, ki najbolje izpolnjuje dane kriterije ter zato rezultira v največji skupni koristi. Rezultati kažejo, da so v odločitvenem procesu izjemno pomembni uporabljeni kriteriji, ki morajo obdržati dejanske pogoje in potrebe uporabnikov.Summary

Road infrastructure presents a significant part of the public assets in all developed economies. During its use, it is exposed to various deterioration processes that lead to the depreciation of its value. It is, therefore, of vital importance to manage these assets so that the loss of their value with time is reduced to a minimum. A typical task of road managers is making decisions related to maintenance, repair and rehabilitation, which are based on data regarding the existing condition, risk of its use, life cycle costs, age etc. Road infrastructure is diverse, therefore the optimal choice of planned interventions is a delicate task often left to subjective judgements of road managers. The paper presents an overview of the road infrastructure management phases sequence. The main goal of research work, presented in the paper, is the development of a decision support system to determine the priority ranking of asset rehabilitation projects. The results are presented for a selected case study that consists of 27 crossovers over a highway section. The condition data of the crossovers, which are obtained by regular inspections as well as a structured database, are essential. Priority ranking of asset rehabilitation projects is carried out by using the developed decision support system that includes the budget constraint option. Theselected set of asset maintenance/rehabi-litation projects meets best the pre-defined combination of several criteria and therefore results in largest overall benefit. The results show that the selection criteria, employed in the decision process, are crucial for the obtained results. The selected criteria should therefore reflect the actual conditions related to the assets and the needs of the users.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si