Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1997

Avtorji

dr. Matjaž Mikoš, dipl. inž. gradb., docent na Katedri za splošno hidrotehniko pri FGG Univerze v Ljubljani in višji razvojni sodelavec na vodnogospodarskem inštitutu v Ljubljani

OCENA OGROŽENOSTI ALPSKEGA SVETA Z NARAVNIMI UJMAMI

UDK: [699.83+340.132.2](234.3)

POVZETEK«
Ocenjevanje ogroženosti prostora v alpskem svetu je prevladujoča oblika načrtovanja varstva pred naravnimi nesrečami. Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je priprava in sprejem ocene ogroženosti v Sloveniji v pristojnosti države in občin. Za poenoteno določanje ocene ogroženosti je potrebno pripraviti ustrezna navodila za njihovo pripravo in sprejem. Kvalitetna in uporabna ocena ogroženosti bo osnova za dejanske ukrepe varstva pred naravnimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Prispevek kratko prikazuje zakonodajno prakso na področju ocenjevanja ogroženosti prostora v treh alpskih državah: Avstriji, Švici in Franciji, ter predlaga dejanske korake, ki bi bili potrebni za harmonizacijo slovenske prakse s tisto v drugih alpskih državah.

POVZETEK

Ocenjevanje ogroženosti prostora v alpskem svetu je prevladujoča oblika načrtovanja varstva pred naravnimi nesrečami. Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je priprava in sprejem ocene ogroženosti v Sloveniji v pristojnosti države in občin. Za poenoteno določanje ocene ogroženosti je potrebno pripraviti ustrezna navodila za njihovo pripravo in sprejem. Kvalitetna in uporabna ocena ogroženosti bo osnova za dejanske ukrepe varstva pred naravnimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Prispevek kratko prikazuje zakonodajno prakso na področju ocenjevanja ogroženosti prostora v treh alpskih državah: Avstriji, Švici in Franciji, ter predlaga dejanske korake, ki bi bili potrebni za harmonizacijo slovenske prakse s tisto v drugih alpskih državah.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Natural Hazard Assessment of Alpino Habitats

POVZETEK«
Ocenjevanje ogroženosti prostora v alpskem svetu je prevladujoča oblika načrtovanja varstva pred naravnimi nesrečami. Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je priprava in sprejem ocene ogroženosti v Sloveniji v pristojnosti države in občin. Za poenoteno določanje ocene ogroženosti je potrebno pripraviti ustrezna navodila za njihovo pripravo in sprejem. Kvalitetna in uporabna ocena ogroženosti bo osnova za dejanske ukrepe varstva pred naravnimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Prispevek kratko prikazuje zakonodajno prakso na področju ocenjevanja ogroženosti prostora v treh alpskih državah: Avstriji, Švici in Franciji, ter predlaga dejanske korake, ki bi bili potrebni za harmonizacijo slovenske prakse s tisto v drugih alpskih državah.

SUMMARY

Natural hazard assessment in the Alps is the prevailing mitigation measure against natural hazards. After the Slovene Act on protection against natural and other hazards, preparation and confirmation of natural hazard assessments is in Slovenia under the jurisdiction of the state and communities. For a unified natural hazard assessment, a corresponding manual or handbook for their preparation and confirmation should be prepared. Qualitative and useful hatural hazard assessment will be a basis for other mitigation measures against natural hazards in the Republic of Slovenia. Paper gives a short review on legislation praxis in the field of natural hazard assessment in three alpine countries: Austria, Italy, and France, and proposes definite steps needed for a harmonisation of the Slovenian praxis with the one in the other alpine countries.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si