Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 2006

Avtorji

izr. prof. dr. Tomaž Tollazzi, univ. dipl. inž. grad.
mag. Sebastian Toplak, univ. dipl. inž. prom.
Goran Jovanović, univ. dipl. inž. grad.

OCENA KAPACITETE TURBO KROŽNEGA KRIŽIŠČA

UDK: 656.05:625.739

Povzetek I Turbo krožna križišča so novejšega datuma, kar pomeni, da trenutno še ne poznamo vseh njihovih prednosti, še manj pa slabosti. Do današnjega dne je bilo izvedeno le nekaj primerov takih krožnih križišč, in še to le na Nizozemskem. Torej imamo le malo rezultatov raziskav in izkušenj, te izkušnje pa so pridobljene na zelo majhnem številu konkretnih primerov. Rezultate raziskav, izvedenih na tako majhnem vzorcu, ne moremo upoštevati z veliko gotovostjo, niti jih ne smemo posploševati za vsako turbo krožno križišče. To posebej velja za rezultate s področja izračuna kapacitete in ravni prometne varnosti takih krožnih križišč. Ideja turbo krožnih križišč seje v zadnjih dveh letih prenesla tudi v Slovenijo. Pred izvedbo prvega konkretnega primera v Sloveniji pa bo potrebno izvesti celovito raziskavo prometnotehničnih, projektnotehničnih in prometno-varnostnih lastnosti turbo krožnih križišč. Nekatere lastnosti bo sicer možno ugotoviti s teoretičnim postopkom, druge s simulacijami, za ugotavljanje nekaterih lastnosti pa bo po vsej verjetnosti potrebno izvesti pilotski projekt. Članek obravnava le majhen del prometnotehničnega aspekta oz. problematiko izračuna kapacitete turbo krožnega križišča in predstavlja prispevek k »pripravi terena« za resno in odgovorno uvedbo turbo krožnih križišč pri nas. Prispevek obravnava rezultate prvih raziskav kapacitete dveh predlaganih slovenskih turbo krožnih križišč. Prvi primer je obravnavan s teoretičnim postopkom, drugi pa z mikroskopskim simulacijskim modelom.

POVZETEK

Turbo krožna križišča so novejšega datuma, kar pomeni, da trenutno še ne poznamo vseh njihovih prednosti, še manj pa slabosti. Do današnjega dne je bilo izvedeno le nekaj primerov takih krožnih križišč, in še to le na Nizozemskem. Torej imamo le malo rezultatov raziskav in izkušenj, te izkušnje pa so pridobljene na zelo majhnem številu konkretnih primerov. Rezultate raziskav, izvedenih na tako majhnem vzorcu, ne moremo upoštevati z veliko gotovostjo, niti jih ne smemo posploševati za vsako turbo krožno križišče. To posebej velja za rezultate s področja izračuna kapacitete in ravni prometne varnosti takih krožnih križišč. Ideja turbo krožnih križišč seje v zadnjih dveh letih prenesla tudi v Slovenijo. Pred izvedbo prvega konkretnega primera v Sloveniji pa bo potrebno izvesti celovito raziskavo prometnotehničnih, projektnotehničnih in prometno-varnostnih lastnosti turbo krožnih križišč. Nekatere lastnosti bo sicer možno ugotoviti s teoretičnim postopkom, druge s simulacijami, za ugotavljanje nekaterih lastnosti pa bo po vsej verjetnosti potrebno izvesti pilotski projekt. Članek obravnava le majhen del prometnotehničnega aspekta oz. problematiko izračuna kapacitete turbo krožnega križišča in predstavlja prispevek k »pripravi terena« za resno in odgovorno uvedbo turbo krožnih križišč pri nas. Prispevek obravnava rezultate prvih raziskav kapacitete dveh predlaganih slovenskih turbo krožnih križišč. Prvi primer je obravnavan s teoretičnim postopkom, drugi pa z mikroskopskim simulacijskim modelom.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CAPACITY ESTIMATION OF A TURBO-ROUNDABOUT

SUMMARY

Povzetek I Turbo krožna križišča so novejšega datuma, kar pomeni, da trenutno še ne poznamo vseh njihovih prednosti, še manj pa slabosti. Do današnjega dne je bilo izvedeno le nekaj primerov takih krožnih križišč, in še to le na Nizozemskem. Torej imamo le malo rezultatov raziskav in izkušenj, te izkušnje pa so pridobljene na zelo majhnem številu konkretnih primerov. Rezultate raziskav, izvedenih na tako majhnem vzorcu, ne moremo upoštevati z veliko gotovostjo, niti jih ne smemo posploševati za vsako turbo krožno križišče. To posebej velja za rezultate s področja izračuna kapacitete in ravni prometne varnosti takih krožnih križišč. Ideja turbo krožnih križišč seje v zadnjih dveh letih prenesla tudi v Slovenijo. Pred izvedbo prvega konkretnega primera v Sloveniji pa bo potrebno izvesti celovito raziskavo prometnotehničnih, projektnotehničnih in prometno-varnostnih lastnosti turbo krožnih križišč. Nekatere lastnosti bo sicer možno ugotoviti s teoretičnim postopkom, druge s simulacijami, za ugotavljanje nekaterih lastnosti pa bo po vsej verjetnosti potrebno izvesti pilotski projekt. Članek obravnava le majhen del prometnotehničnega aspekta oz. problematiko izračuna kapacitete turbo krožnega križišča in predstavlja prispevek k »pripravi terena« za resno in odgovorno uvedbo turbo krožnih križišč pri nas. Prispevek obravnava rezultate prvih raziskav kapacitete dveh predlaganih slovenskih turbo krožnih križišč. Prvi primer je obravnavan s teoretičnim postopkom, drugi pa z mikroskopskim simulacijskim modelom.

Turbo-roundabouts are a modern formation, therefore all advantages and disadvantages have not been known yet. Up till now, only a few turbo-roundabouts can be found in practice (in The Netherlands). So, a small number of researches has been known and the experiences are limited only to the realized projects. The results of researches, based on such a small number of samples cannot be reliable, neither generalized for all turbo-roundabouts, particularly when discussing about capacity and traffic safety. The idea of turbo-roundabouts has been transmitted to Slovenia in last two years. However, before the construction of the first turbo-roundabout in Slovenia, integrated research on traffic-technical (capacity), design elements and traffic-safety characteristics should be performed. Some of them could be established with the theoretical approach, for others the simulations should be performed. However, there are some characteristics that could be achieved only on the base of a pilot project. The presented paper discusses only a small part within the traffic-technical aspect, dealing with turbo-roundabout capacity. It represents a contribution to the responsible introduction of turbo-roundabouts in Slovenia. The results of the first capacity researches of two proposed Slovenian turboroundabout are also presented. The theoretical approach has been used in the first example, while the microscopic simulation model has been applied in the second one.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si