Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6 - 2006

Avtorji

Maja Kreslin, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Matjaž Dolšek, univ. dipl. inž. grad.
akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

MATEMATIČNO MODELIRANJE IN ANALIZA ARMIRANOBETONSKE STAVBE PO EVROKODU 8

UDK: 693.55:699.841:006.8(4)EC8:51-7

POVZETEK

Povzetek | V članku je prikazana analiza armiranobetonske konstrukcije stavbe FGG v Ljubljani pri potresni obtežbi. Obravnavanih je več matematičnih modelov, ki ustrezajo za simulacijo nihanja pri močnejših vzbujanjih in pridejo v poštev za analizo po EC8. Poenostavitve modela konstrukcije, vključno s psevdotridimenzionalnim modelom, ne vplivajo bistveno na globalne rezultate. Za simulacijo zelo šibkih nihanj (ambientne vibracije) je treba vključiti v model tudi nekonstrukcijske elemente, ki povečajo togost konstrukcije za faktor 4 do 6. Analiza po EC8 je pokazala, da so nekatera določila precej nepraktična in včasih tudi ne dovolj jasna. Možnost poenostavitve modela z uvedbo sekundarnih elementov zahteva precej konservativen dokaz nosilnosti sekundarnih elementov in se verjetno ne bo uveljavila v praksi. Slučajno ekscentričnost je mogoče upoštevati na več načinov, vsi pa zahtevajo precej dodatnega dela, z izjemo poenostavljene metode, ki je dovoljena samo pri metodi z vodoravnimi silami. Obremenitve konstrukcije, dobljene z metodo z vodoravnimi silami, so večje od tistih, dobljenih z modalno analizo.

V članku je prikazana analiza armiranobetonske konstrukcije stavbe FGG v Ljubljani pri potresni obtežbi. Obravnavanih je več matematičnih modelov, ki ustrezajo za simulacijo nihanja pri močnejših vzbujanjih in pridejo v poštev za analizo po EC8. Poenostavitve modela konstrukcije, vključno s psevdotridimenzionalnim modelom, ne vplivajo bistveno na globalne rezultate. Za simulacijo zelo šibkih nihanj (ambientne vibracije) je treba vključiti v model tudi nekonstrukcijske elemente, ki povečajo togost konstrukcije za faktor 4 do 6. Analiza po EC8 je pokazala, da so nekatera določila precej nepraktična in včasih tudi ne dovolj jasna. Možnost poenostavitve modela z uvedbo sekundarnih elementov zahteva precej konservativen dokaz nosilnosti sekundarnih elementov in se verjetno ne bo uveljavila v praksi. Slučajno ekscentričnost je mogoče upoštevati na več načinov, vsi pa zahtevajo precej dodatnega dela, z izjemo poenostavljene metode, ki je dovoljena samo pri metodi z vodoravnimi silami. Obremenitve konstrukcije, dobljene z metodo z vodoravnimi silami, so večje od tistih, dobljenih z modalno analizo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS OF A REINFORCED CONCRETE BUILDING ACCORDING TO EUROCODE 8

SUMMARY

In the paper, the analysis of the reinforced concrete building structure of FGG in Ljubljana is presented. Several mathematical models appropriate for simulation of vibrations in the case of strong ground motion, complying with the EC8 requirements, have been investigated. The simplifications of the mathematical model, including also the pseudo three-dimensional model, do not influence the global structural response considerably. In the case of very week ambient vibrations, nonstructural elements have to be included in the model. They increase the stiffness of the structure for a factor of 4 to 6. The analysis according to EC8 indicated that some EC8 requirements are unpractical and sometimes not clear enough. The option of simplifying the model with the use of secondary elements require a rather conservative check of the strength of the secondary elements and will not be likely applied in practice. Several approaches are available for taking into account the accidental eccentricity. All of them require a considerable additional work, with the exception of the simplified approach, which is allowed only in the case of the equivalent static analysis. Forces and deformations, obtained by the equivalent static analysis, are larger than those obtained by the modal analysis.

Povzetek | V članku je prikazana analiza armiranobetonske konstrukcije stavbe FGG v Ljubljani pri potresni obtežbi. Obravnavanih je več matematičnih modelov, ki ustrezajo za simulacijo nihanja pri močnejših vzbujanjih in pridejo v poštev za analizo po EC8. Poenostavitve modela konstrukcije, vključno s psevdotridimenzionalnim modelom, ne vplivajo bistveno na globalne rezultate. Za simulacijo zelo šibkih nihanj (ambientne vibracije) je treba vključiti v model tudi nekonstrukcijske elemente, ki povečajo togost konstrukcije za faktor 4 do 6. Analiza po EC8 je pokazala, da so nekatera določila precej nepraktična in včasih tudi ne dovolj jasna. Možnost poenostavitve modela z uvedbo sekundarnih elementov zahteva precej konservativen dokaz nosilnosti sekundarnih elementov in se verjetno ne bo uveljavila v praksi. Slučajno ekscentričnost je mogoče upoštevati na več načinov, vsi pa zahtevajo precej dodatnega dela, z izjemo poenostavljene metode, ki je dovoljena samo pri metodi z vodoravnimi silami. Obremenitve konstrukcije, dobljene z metodo z vodoravnimi silami, so večje od tistih, dobljenih z modalno analizo.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si