Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5-7 - 1998

Avtorji

Iztok Kavčič, dipl. inž. kraj. arh., strokovni sodelavec
doc. dr. Matjaž Mikoš, dipl. inž. gradb., docent za urejanje vodnega režima

MAJHNI VODOTOKI V MESTNEM OKOLJU - NJIHOV POMEN

UDK: 627.1:628.14:711.76

POVZETE K
V prispevku na temo kanaliziranja majhnih vodotokov v mestnem okolju so najprej predstavljena splošna izhodišča pri urejanju in še posebno revitalizaciji potokov v mestnem okolju. Na podlagi švicarskih izkušenj je predlagana delitev potokov v mestnem okolju na pet skupin: gozdne potoke, travniške potoke, jarke, potoke v naseljih in obcestne potoke. Podane so značilnosti posamezne skupine potokov. Nadalje so predstavljeni naslednji vidiki urejanja vodotokov v mestnem okolju: hidrotehnični, krajinski, socialni, ekološki in varovalni vidik. V drugem delu pa bodo predstavljeni praktični nasveti in izkušnje za izvedbo sonaravne revitalizacije kanaliziranih majhnih vodotokov v mestnem okolju.

POVZETEK

V prispevku na temo kanaliziranja majhnih vodotokov v mestnem okolju so najprej predstavljena splošna izhodišča pri urejanju in še posebno revitalizaciji potokov v mestnem okolju. Na podlagi švicarskih izkušenj je predlagana delitev potokov v mestnem okolju na pet skupin: gozdne potoke, travniške potoke, jarke, potoke v naseljih in obcestne potoke. Podane so značilnosti posamezne skupine potokov. Nadalje so predstavljeni naslednji vidiki urejanja vodotokov v mestnem okolju: hidrotehnični, krajinski, socialni, ekološki in varovalni vidik. V drugem delu pa bodo predstavljeni praktični nasveti in izkušnje za izvedbo sonaravne revitalizacije kanaliziranih majhnih vodotokov v mestnem okolju.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SMALL WATERCOURSES IN URBAN ENVIRONMENT - THEIR PLACE

POVZETE K
V prispevku na temo kanaliziranja majhnih vodotokov v mestnem okolju so najprej predstavljena splošna izhodišča pri urejanju in še posebno revitalizaciji potokov v mestnem okolju. Na podlagi švicarskih izkušenj je predlagana delitev potokov v mestnem okolju na pet skupin: gozdne potoke, travniške potoke, jarke, potoke v naseljih in obcestne potoke. Podane so značilnosti posamezne skupine potokov. Nadalje so predstavljeni naslednji vidiki urejanja vodotokov v mestnem okolju: hidrotehnični, krajinski, socialni, ekološki in varovalni vidik. V drugem delu pa bodo predstavljeni praktični nasveti in izkušnje za izvedbo sonaravne revitalizacije kanaliziranih majhnih vodotokov v mestnem okolju.

SUMMARY

In this paper about channelisation of small watercourses in urban environment, firstly, general starting-points for training and especially revitalisation of small watercourses in urban environment are presented. On the basis of Swiss experiences a division of small watercourses in urban environment into five classes is suggested: forest brooks, meadow brooks, ditches, brooks in urban communities, and roadside brooks. Some characteristics of these brook classes are given. Secondly, when applying these starting-points, following five points of view for training of watercourses in urban environment are considered: hydraulic engineering aspect, landscape aspect, social aspect, environmental or ecological aspect, and environmental protection aspect. Next part of the paper will deal with practical advises and experiences for practical realisation of a revitalisation plan of channelised small watercourses in urban environment.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si