Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - februar 2020

Avtorji

Mateja Držečnik, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.

LASTNOSTI IN KLASIFIKACIJA ADHEZIVOV TER NJIHOVA UPORABA PRI LESU IN STEKLU

UDK: 624.011.1.04

Povzetek l Adhezive lahko definiramo kot nekovinsko substanco, ki je sposobna
povezovati materiale s pomočjo površinskih vezi (adhezije), ki jih tvorijo tudi notranje vezi
(kohezija). Adhezive, ki jih največkrat pojmujemo kar lepila, uporabljamo tako v vsakdanjem
življenju kot tudi v industrijske namene. Zgodovina njihove uporabe sega v kameno
dobo. V prvem delu članka so predstavljeni karakteristike lepljenega spoja, načini lepljenja
in dejavniki, ki vplivajo na njegovo trdnost. Opisani so postopek priprave površine,
pomen vlaženja podlage, način spajanja dveh ali več materialov ter koncept površinskih
napetosti. Dodatno so opisane sile v povezavi z adhezijo ter pomen energije porušitve
spoja. Sledijo še prednosti in slabosti njihove uporabe. Drugi del članka je namenjen klasifikaciji
adhezivov, ki ni enotna. Na koncu se osredotočimo na adhezive, ki se uporabljajo
pri lepljenju dveh gradbenih materialov, in sicer lesa in stekla ter njune kombinacije.
Ključne besede: adheziv, lepljeni spoj, les, steklo

Povzetek

Adhezive lahko definiramo kot nekovinsko substanco, ki je sposobna

povezovati materiale s pomočjo površinskih vezi (adhezije), ki jih tvorijo tudi notranje vezi

(kohezija). Adhezive, ki jih največkrat pojmujemo kar lepila, uporabljamo tako v vsakdanjem

življenju kot tudi v industrijske namene. Zgodovina njihove uporabe sega v kameno

dobo. V prvem delu članka so predstavljeni karakteristike lepljenega spoja, načini lepljenja

in dejavniki, ki vplivajo na njegovo trdnost. Opisani so postopek priprave površine,

pomen vlaženja podlage, način spajanja dveh ali več materialov ter koncept površinskih

napetosti. Dodatno so opisane sile v povezavi z adhezijo ter pomen energije porušitve

spoja. Sledijo še prednosti in slabosti njihove uporabe. Drugi del članka je namenjen klasifikaciji

adhezivov, ki ni enotna. Na koncu se osredotočimo na adhezive, ki se uporabljajo

pri lepljenju dveh gradbenih materialov, in sicer lesa in stekla ter njune kombinacije.

Ključne besede: adheziv, lepljeni spoj, les, steklo

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PROPERTIES AND CLASSIFICATION OF ADHESIVES AND THEIR USE FOR WOOD AND GLASS

 

Povzetek l Adhezive lahko definiramo kot nekovinsko substanco, ki je sposobna
povezovati materiale s pomočjo površinskih vezi (adhezije), ki jih tvorijo tudi notranje vezi
(kohezija). Adhezive, ki jih največkrat pojmujemo kar lepila, uporabljamo tako v vsakdanjem
življenju kot tudi v industrijske namene. Zgodovina njihove uporabe sega v kameno
dobo. V prvem delu članka so predstavljeni karakteristike lepljenega spoja, načini lepljenja
in dejavniki, ki vplivajo na njegovo trdnost. Opisani so postopek priprave površine,
pomen vlaženja podlage, način spajanja dveh ali več materialov ter koncept površinskih
napetosti. Dodatno so opisane sile v povezavi z adhezijo ter pomen energije porušitve
spoja. Sledijo še prednosti in slabosti njihove uporabe. Drugi del članka je namenjen klasifikaciji
adhezivov, ki ni enotna. Na koncu se osredotočimo na adhezive, ki se uporabljajo
pri lepljenju dveh gradbenih materialov, in sicer lesa in stekla ter njune kombinacije.
Ključne besede: adheziv, lepljeni spoj, les, steklo

 

Summary

Adhesives are defined as nonmetallic substances capable of joining

materials by surface bonding (adhesion), the bond itself possessing adequate internal

strength (cohesion). The most commonly term used for adhesives is glue. The history of

their use goes back to the Stone Age. In the first part of the paper, the characteristics of

bonding as a joining process are presented. Factors that influence adhesive strength,

process of surface preparation, humidity of the substrate, method of joining two or more

materials and the concept of surface tension are described. In addition, adhesive forces

inside the adhesive layer and advantages and disadvantages of bonding are interpreted.

The second part deals with the classification of adhesives. In the end, we focus on the adhesives

used in bonding two building materials, timber and glass, and their combination.

Key words: adhesive, bonded joint, timber, glass

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si