Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1998

Avtorji

asist. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, dipl. inž. arh.
prof. dr. Janez Kresal, dipl. inž. arh.

KRITERIJI ZA IZBOR GRADIV

UDK: 691:502.5

Okolje je v zadnjih desetletjih postalo onesnaženo v tolikšni p w 7 r j r [/
meri, da je potrebno skrbi za naravo posvečati več pozornosti. ' V Z_ d I d r\
Človekovo neodgovorno ravnanje se kaže v obliki onesnaženja
zemlje, zraka ter vodotokov. Posledice so vidne na človekovem zdravju, nekatere bolezni so tudi smrtonosne. Del odgovornosti nosijo med drugimi tudi graditelji, saj pri gradnji uporabljajo ekološko bolj ali manj sporna gradiva. Nasplošno imajo gradiva negativne vplive v vseh fazah življenjskega ciklusa, posledice pa so vidne kot posegi v okolje, velika poraba energije, škodljive emisije ter odpadki in v obliki onesnaženosti s hlapi, prahom, vlakni in strupenimi ter radioaktivinimi snovmi. Pri izboru bo treba v bodoče bolj kritično presojati gradiva in se zavestno odločati za tista, ki predstavljajo manjše obremenitve za okolje. Osnovnim trem skupinam kriterijev, ki so veljali skozi celotno zgodovino - ekonomska, uporabna in vizualna vrednost - se pridružujeta še dve skupini - zdravstvena in ekološka vrednost, ki bistveno spreminjata pravila za izbor gradiv.
Ključne besede: negativni vplivi gradiv na okolje, življenjski ciklus gradiv, ekonomska vrednost gradiva, uporabna vrednost gradiva, vizualna vrednost gradiva, zdravstvena vrednost gradiva, ekološka vrednost gradiva.

POVZETEK

Okolje je v zadnjih desetletjih postalo onesnaženo v tolikšni meri, da je potrebno skrbi za naravo posvečati več pozornosti. Človekovo neodgovorno ravnanje se kaže v obliki onesnaženja zemlje, zraka ter vodotokov. Posledice so vidne na človekovem zdravju, nekatere bolezni so tudi smrtonosne. Del odgovornosti nosijo med drugimi tudi graditelji, saj pri gradnji uporabljajo ekološko bolj ali manj sporna gradiva. Nasplošno imajo gradiva negativne vplive v vseh fazah življenjskega ciklusa, posledice pa so vidne kot posegi v okolje, velika poraba energije, škodljive emisije ter odpadki in v obliki onesnaženosti s hlapi, prahom, vlakni in strupenimi ter radioaktivinimi snovmi. Pri izboru bo treba v bodoče bolj kritično presojati gradiva in se zavestno odločati za tista, ki predstavljajo manjše obremenitve za okolje. Osnovnim trem skupinam kriterijev, ki so veljali skozi celotno zgodovino - ekonomska, uporabna in vizualna vrednost - se pridružujeta še dve skupini - zdravstvena in ekološka vrednost, ki bistveno spreminjata pravila za izbor gradiv.

Ključne besede: negativni vplivi gradiv na okolje, življenjski ciklus gradiv, ekonomska vrednost gradiva, uporabna vrednost gradiva, vizualna vrednost gradiva, zdravstvena vrednost gradiva, ekološka vrednost gradiva.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CRITERIA FOR THE SELECTION OF MATERIALS

Okolje je v zadnjih desetletjih postalo onesnaženo v tolikšni p w 7 r j r [/
meri, da je potrebno skrbi za naravo posvečati več pozornosti. ' V Z_ d I d r\
Človekovo neodgovorno ravnanje se kaže v obliki onesnaženja
zemlje, zraka ter vodotokov. Posledice so vidne na človekovem zdravju, nekatere bolezni so tudi smrtonosne. Del odgovornosti nosijo med drugimi tudi graditelji, saj pri gradnji uporabljajo ekološko bolj ali manj sporna gradiva. Nasplošno imajo gradiva negativne vplive v vseh fazah življenjskega ciklusa, posledice pa so vidne kot posegi v okolje, velika poraba energije, škodljive emisije ter odpadki in v obliki onesnaženosti s hlapi, prahom, vlakni in strupenimi ter radioaktivinimi snovmi. Pri izboru bo treba v bodoče bolj kritično presojati gradiva in se zavestno odločati za tista, ki predstavljajo manjše obremenitve za okolje. Osnovnim trem skupinam kriterijev, ki so veljali skozi celotno zgodovino - ekonomska, uporabna in vizualna vrednost - se pridružujeta še dve skupini - zdravstvena in ekološka vrednost, ki bistveno spreminjata pravila za izbor gradiv.
Ključne besede: negativni vplivi gradiv na okolje, življenjski ciklus gradiv, ekonomska vrednost gradiva, uporabna vrednost gradiva, vizualna vrednost gradiva, zdravstvena vrednost gradiva, ekološka vrednost gradiva.

SUMMARY

In the last few decades the environment has grown so polluted that it has become highly necessary to devote more attention to the care of nature. Man’s irresponsible behaviour manifests itself in the pollution of soil, air and water. The results are evident in man’s health in which case some of the diseases are also deadly and mortal. In part the responsibility for this condition rests also with the constructors as in their work ecologically questionable materials are used. In general, materials which have been used in constraction, have had a negative influence in all the phases of the life cycle. The effects can be seen in the form of tampering with the environment, overuse of electric power, harmful emissions and wastes in the form of pollution with vapours, dust, fibres, poisonous and radioactive matter. In the future, the materials that are to be used will have to undergo a more critical assessment so that the materials chosen will press more lightly upon the environment. The three basic criteria groups which have extended throughout history in this field, i.e. - economic, applicable and visual values - are now joined by two more criteria groups - the health and ecological values - that are instrumental in the changing of the rules for materials selection.

Key words: negative influences of materials on the environment, life cycle of materials, economic value of the material, value of applicability of the material, visual value of the material, health value of the material, ecological value of the material.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si