Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7 - 2006

Avtorji

izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Andreja Istenič Starčič, univ. dipl. ped.

KOMPETENCE DIPLOMANTOV GRADBENIŠTVA - EVROPSKI RAZISKOVALNI PROJEKT TUNING

UDK: 378.1:624

Povzetek I V prispevku so predstavljene ugotovitve raziskave o kompetencah diplomantov gradbeništva kije potekala po metodologiji v okviru evropskega projekta TUNING. Namen projekta je vzpostaviti skupni okvir in metodologijo za kurikularno načrtovanje skladno s cilji bolonjskega procesa. V okviru raziskave so bili anketirani pedagogi in delodajalci, ki zaposlujejo diplomante gradbeništva. Skladno s TUNING metodologijo načrtovanja kurikuluma in usmerjenostjo k učnim izidom predstavljajo kompetence diplomantov podlago za posodobitev študijskih programov. Izražene so v obliki študijskih ciljev in v opisu profila diplomantov. Analizirane so generične in predmetnospecifične kompetence v evropski in slovenski raziskavi. Rezultati kažejo na nujnost razvijanja generičnih kompetenc pri temeljnih inženirskih predmetih. Razlike v predmetnospecifičnih kompetencah kažejo na različnost univerzitetnega in visokega strokovnega študija. V pojmovanjih o predmetnospecifičnih kompetencah na 1. in
2. stopnji obstaja večja razlika med ugotovitvami evropske in slovenske raziskave. Primerljivost študijskih programov je zato možna šele po zaključeni 2. stopnji.

POVZETEK

V prispevku so predstavljene ugotovitve raziskave o kompetencah diplomantov gradbeništva kije potekala po metodologiji v okviru evropskega projekta TUNING. Namen projekta je vzpostaviti skupni okvir in metodologijo za kurikularno načrtovanje skladno s cilji bolonjskega procesa. V okviru raziskave so bili anketirani pedagogi in delodajalci, ki zaposlujejo diplomante gradbeništva. Skladno s TUNING metodologijo načrtovanja kurikuluma in usmerjenostjo k učnim izidom predstavljajo kompetence diplomantov podlago za posodobitev študijskih programov. Izražene so v obliki študijskih ciljev in v opisu profila diplomantov. Analizirane so generične in predmetnospecifične kompetence v evropski in slovenski raziskavi. Rezultati kažejo na nujnost razvijanja generičnih kompetenc pri temeljnih inženirskih predmetih. Razlike v predmetnospecifičnih kompetencah kažejo na različnost univerzitetnega in visokega strokovnega študija. V pojmovanjih o predmetnospecifičnih kompetencah na 1. in 2. stopnji obstaja večja razlika med ugotovitvami evropske in slovenske raziskave. Primerljivost študijskih programov je zato možna šele po zaključeni 2. stopnji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

COMPETENCES OF GRADUATES IN CIVIL ENGINEERING - THE EUROPEAN RESEARCH PROJECT TUNING

SUMMARY

Povzetek I V prispevku so predstavljene ugotovitve raziskave o kompetencah diplomantov gradbeništva kije potekala po metodologiji v okviru evropskega projekta TUNING. Namen projekta je vzpostaviti skupni okvir in metodologijo za kurikularno načrtovanje skladno s cilji bolonjskega procesa. V okviru raziskave so bili anketirani pedagogi in delodajalci, ki zaposlujejo diplomante gradbeništva. Skladno s TUNING metodologijo načrtovanja kurikuluma in usmerjenostjo k učnim izidom predstavljajo kompetence diplomantov podlago za posodobitev študijskih programov. Izražene so v obliki študijskih ciljev in v opisu profila diplomantov. Analizirane so generične in predmetnospecifične kompetence v evropski in slovenski raziskavi. Rezultati kažejo na nujnost razvijanja generičnih kompetenc pri temeljnih inženirskih predmetih. Razlike v predmetnospecifičnih kompetencah kažejo na različnost univerzitetnega in visokega strokovnega študija. V pojmovanjih o predmetnospecifičnih kompetencah na 1. in
2. stopnji obstaja večja razlika med ugotovitvami evropske in slovenske raziskave. Primerljivost študijskih programov je zato možna šele po zaključeni 2. stopnji.

The paper presents the findings of the research project on the competences of graduates in civil engineering, which has been conducted in the frame of TUNING methodology in the TUNING project. The aim of the TUNING project isto provide a common framework and the methodology for curriculum design aligned with the Bologna process. Teachers as well as the employers of the graduates of civil engineering participated in the research questionnaire. According to the TUNING methodology and its orientation to learning outcomes, the competences are described in study objectives and diploma profiles. The generic and subject specific competences have been analysed in the European and Slovene research. The results show the importance of development of the generic competences in core engineering subjects. The differences in the subject-specific competences show the differences of the university and professional study programs. The great difference in conceptions on the subject-specific competences was find between the 1st and the 2nd cycle in comparison with the Slovene and European findings. The study programs are therefore not comparable before the accomplished 2nd cycle.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si