Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1-3 - 1997

Številka: 1, Letnik: XLVI

1997_01-02-03-0007-bts5.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

dr. Matjaž Mikoš, dipl. inž. gradb., docent na Katedri za splošno hidrotehniko pri FGG Univerze v Ljubljani in višji razvojni sodelavec na vodnogospodarskem inštitutu v Ljubljani

OCENA OGROŽENOSTI ALPSKEGA SVETA Z NARAVNIMI UJMAMI

Natural Hazard Assessment of Alpino Habitats

stran 7

Svetko Lapajne, dipl. inž. gr., upok. prof.

LOMI DALJNOVODNIH STEBROV

Ruptures of Cableline pillars

stran 9

Rudi Brinšek, dipl. inž. gradb.

SANACIJA SIDRANEGA PODPORNEGA ZIDU V PODSLAPJU PREGRADE HE MOSTE

Rehabilitation of the Anchored Support Wall in the Stilling Pool of the HPP Moste Dam

stran 14

mag. Blaž Dolinšek, dipl. gradb. inž.
prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

ROBOTIZIRANO SESTAVLJANJE ARMATURE LINIJSKIH ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV

Robotized Assembling of Reinforcement of Linear Reinforced Concrete Elements

stran 26

Matjaž Malovrh, dipl. inž. str.
Dr. Marjana Šijanec Zavrl, dipl. inž. gradb.

ENERGETSKI PREGLEDI OSNOVNIH ŠOL V OBČINI KAMNIK

Energy Audits of Primary Schools in Municipality of Kamnik

stran 33

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

KAMNITI VELIKAN NA SOČI

The Stone Giant over the River Soča

stran 42

Anka Holobar, strokovna služba ZDGITS

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE

stran 57

dr. Meta Gorišek, dipl. inž. gradb.

DIFUZIJSKI TRANSPORT V VODI RAZTOPLJENIH SNOVI SKOZI GLINENE PREGRADE POD ODLAGALIŠČI ODPADKOV

Diffusion Transport of Solutes Dissolved in Water in Clax Liners under the Waste Disposals

stran 73

Jože Lep, redni profesor matematike na Fakulteti za gradbeništvo

DOLOČEVANJE OBRATNE MATRIKE: a) s pomočjo sistema linearnih enačb in b) s pomočjo razširjene matrike

stran 81

mag. Gojmir Černe

PREDSTAVITEV ORGANIZIRANOSTI IN DEJAVNOSTI GRADBENEGA INŠTITUTA ZRMK

Organisation and Activities of Civil Engineering Institut ZRMK

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si