Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1-3 - 1995

Številka: 1, Letnik: XLIV

1995_01-02-03-0007-49bs.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Amalija Trauner, dipl. inž.
Aleksander Kerstein , ing., Republiški inšpektor za varstvo okolja, direktor obrata asfaltna baza in kamnoloma Vel. Pirešica

CaCl2 PRI GRADNJI IN VZDRŽEVANJU CEST TER VPLIV NA NJIHOVO VARNOST

CaCl2 FOR ROAD BUILDING AND MAINTAINING AND ITS INFLUENCE ON ROAD SAFETY

stran 20

mag. Vlado Oštir, dipl. inž. gradb., mladi raziskovalec
dr. Janez Reflak, dipl. inž. gradb., docent

VPLIV PODAJNOSTI LINIJSKIH PODPOR NA NOTRANJE STATIČNE VELIČINE V PLOŠČAH IN V NOSILCIH

THE INFLUENCE OF FLEXIBILITY OF LINEAL SUPPORTS ON INTERNAL FORCES IN PLATES AND GIRDERS

stran 26

Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gr.

NOVOSTI PRI SNOVANJU IN IZVEDBI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

NEW APPROACH IN DESIGN AND CONSTRUCTION OF BRIDGES

stran 34

doc. dr. Franc Saje, dipl. inž. gradb.

POŽARNA VARNOST BETONSKIH KONSTRUKCIJ

FIRE SAFETY OF CONCRETE STRUCTURES

stran 43

mag. Maruška Šubic-Kovač, dipl. inž. gradb., viš. pred.

FAKTOR IZRABE ZEMLJIŠČA KOT MERILO RACIONALNE RABE ZEMLJIŠČA V TRŽNEM GOSPODARSTVU IN PRI NAS

LAND USE INTENSITY AS A MEASURE OF ECONOMIC LAND USE IN THE MARKET ECONOMY AND IN SLOVENIA

stran 49

Mag. Andrej Štrukelj, dipl. inž. gr., asistent na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru

UPORABA METODE PRESEČIŠČ ZA SNEMANJE FASAD OBSTOJEČIH OBJEKTOV

USING THE METHOD OF INTERSECTIONS FOR MEASUREMENT AND RECORDING OF BUILDING FRONTS

stran 53

mag. Jelena Srpčič, vodja razvoja lesenih konstrukcij

SODOBNI LESENI MOSTOVI

MODERN TIMBER BRIDGES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si