Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Avtorji

Franc Vidic, dipl. inž. gradb.

GEOTEHNIČNE RAZISKAVE IN NAČRTOVANJE KONSOLIDACIJSKIH DEL NA BARJANSKEM OBMOČJU CONE RUDNIK V LJUBLJANI

UDK: 624.131.3/.4:551.312.2

Povzetek
Industrijska cona Rudnik Ljubljana je situirana na območju med dolenjsko železnico, južno obvoznico in obstoječim stanovanjskim naseljem ob Jurčkovi poti. Geotehnične raziskave so pokazale, da je približno 100-metrski pas ob železnici netipično barjanskega sestava, ostali del pa je tipično barjanski. Geo-tehnični stolpec tipičnega sestava je 1 do 2 m površinske šote in organskih zemljin, 2 do 6,6 m visokopla-stičnega melja (MH), imenovanega »polžarica«, ki je zredno rahle strukture, ter do 18,8 m globine židkih do lahkognetnih kohezivnih zemljin. Globlje se pojavljajo slojevito konsolidirani, glinastomeljni in prodno-peščeni sedimenti ali kontakt s preperelim permokar-bonskim kompleksom. Netipično barjanski geotehnični stolpec ima šoto (Pt) in »polžarico«, zamenjano s peščenimi in meljnimi naplavinami, ostali sestav pa je podoben opisanemu. Temeljenja visokih objektov so na netipičnem barjanskem območju pogojno plitva, vse ostale objekte pa je treba temeljiti na kolih. V tem članku je obdelano plitvo temeljenje rezervoarja vode s prostornino 800 m3 na izboljšanih tleh s predobtežbo. Vse cestno in drugo prometno omrežje, kot sta železnica, tramvaj, je treba zgraditi na izboljšanih tleh. Za ta namen se večinoma aplicirajo vertikalne drenaže, pre-obtežitev nasipov in uporaba lahkega materiala elek-trofiltrskega pepela. Posedki nasipov cest izrazito naraščajo v smeri od netipične proti tipično barjanski sestavi tal, ki jo kaže cesta C na vzorčni prilogi 2. Komunalne naprave so geotehnično in gradbeno tehnološko zahtevni objekti. Komunalni vodi so deloma temeljeni globoko (kanalizacija), deloma pa plitvo na konsolidiranih tleh v vplivnem območju cestnih nasipov (plin). V članku so obravnavane še osnove izboljšanja tal in posamezne rešitve, kot je uporaba stiropora za cestne nasipe. Po končanih gradbenih delih bodo obdelane rešitve najzahtevnejših del.

Povzetek

Industrijska cona Rudnik Ljubljana je situirana na območju med dolenjsko železnico, južno obvoznico in obstoječim stanovanjskim naseljem ob Jurčkovi poti. Geotehnične raziskave so pokazale, da je približno 100-metrski pas ob železnici netipično barjanskega sestava, ostali del pa je tipično barjanski. Geo-tehnični stolpec tipičnega sestava je 1 do 2 m površinske šote in organskih zemljin, 2 do 6,6 m visokopla-stičnega melja (MH), imenovanega »polžarica«, ki je zredno rahle strukture, ter do 18,8 m globine židkih do lahkognetnih kohezivnih zemljin. Globlje se pojavljajo slojevito konsolidirani, glinastomeljni in prodno-peščeni sedimenti ali kontakt s preperelim permokar-bonskim kompleksom. Netipično barjanski geotehnični stolpec ima šoto (Pt) in »polžarico«, zamenjano s peščenimi in meljnimi naplavinami, ostali sestav pa je podoben opisanemu. Temeljenja visokih objektov so na netipičnem barjanskem območju pogojno plitva, vse ostale objekte pa je treba temeljiti na kolih. V tem članku je obdelano plitvo temeljenje rezervoarja vode s prostornino 800 m3 na izboljšanih tleh s predobtežbo. Vse cestno in drugo prometno omrežje, kot sta železnica, tramvaj, je treba zgraditi na izboljšanih tleh. Za ta namen se večinoma aplicirajo vertikalne drenaže, pre-obtežitev nasipov in uporaba lahkega materiala elek-trofiltrskega pepela. Posedki nasipov cest izrazito naraščajo v smeri od netipične proti tipično barjanski sestavi tal, ki jo kaže cesta C na vzorčni prilogi 2. Komunalne naprave so geotehnično in gradbeno tehnološko zahtevni objekti. Komunalni vodi so deloma temeljeni globoko (kanalizacija), deloma pa plitvo na konsolidiranih tleh v vplivnem območju cestnih nasipov (plin). V članku so obravnavane še osnove izboljšanja tal in posamezne rešitve, kot je uporaba stiropora za cestne nasipe. Po končanih gradbenih delih bodo obdelane rešitve najzahtevnejših del.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

GEOTEHNICAL INVESTIGATIONS AND PLANNING OF CONSOLIDATION WORKS ON THE BARJE (MARSHLANDS) AREA OF THE RUDNIK INDUSTRIAL ZONE NEAR LJUBLJANA

 

Povzetek
Industrijska cona Rudnik Ljubljana je situirana na območju med dolenjsko železnico, južno obvoznico in obstoječim stanovanjskim naseljem ob Jurčkovi poti. Geotehnične raziskave so pokazale, da je približno 100-metrski pas ob železnici netipično barjanskega sestava, ostali del pa je tipično barjanski. Geo-tehnični stolpec tipičnega sestava je 1 do 2 m površinske šote in organskih zemljin, 2 do 6,6 m visokopla-stičnega melja (MH), imenovanega »polžarica«, ki je zredno rahle strukture, ter do 18,8 m globine židkih do lahkognetnih kohezivnih zemljin. Globlje se pojavljajo slojevito konsolidirani, glinastomeljni in prodno-peščeni sedimenti ali kontakt s preperelim permokar-bonskim kompleksom. Netipično barjanski geotehnični stolpec ima šoto (Pt) in »polžarico«, zamenjano s peščenimi in meljnimi naplavinami, ostali sestav pa je podoben opisanemu. Temeljenja visokih objektov so na netipičnem barjanskem območju pogojno plitva, vse ostale objekte pa je treba temeljiti na kolih. V tem članku je obdelano plitvo temeljenje rezervoarja vode s prostornino 800 m3 na izboljšanih tleh s predobtežbo. Vse cestno in drugo prometno omrežje, kot sta železnica, tramvaj, je treba zgraditi na izboljšanih tleh. Za ta namen se večinoma aplicirajo vertikalne drenaže, pre-obtežitev nasipov in uporaba lahkega materiala elek-trofiltrskega pepela. Posedki nasipov cest izrazito naraščajo v smeri od netipične proti tipično barjanski sestavi tal, ki jo kaže cesta C na vzorčni prilogi 2. Komunalne naprave so geotehnično in gradbeno tehnološko zahtevni objekti. Komunalni vodi so deloma temeljeni globoko (kanalizacija), deloma pa plitvo na konsolidiranih tleh v vplivnem območju cestnih nasipov (plin). V članku so obravnavane še osnove izboljšanja tal in posamezne rešitve, kot je uporaba stiropora za cestne nasipe. Po končanih gradbenih delih bodo obdelane rešitve najzahtevnejših del.

 

Summary

The Rudnik Industrial Zone, near Ljubljana, is situated in an area contained by the Dolenjska railway-line, the southern section of the Ljubljana motorway ringroad, and the existing housing estate along the road Jurčkova pot. Geotechnical investigations have shown that a strip of land, approximately 100 metres wide, next to the railway-line, consists of non-typical Barje (marshlands) ground, whereas the remainder is typical Barje ground. The geotechnical profile of the latter consists of one to two metres of superficial peat and organic matter, overlying from 2.0 to 6.6 metres of highly-plastic silt (MH), known locally as »polžarica« (the name referring to clay containing numerous fossil fragments of fresh-water snails shales), which has an extremely soft structure, and then, up to an average depth of 18.8 metres below ground level, liquid to very soft cohesive soils. Beneath these, there are stratified consolidated, clayey-silty and gravelly-sandy sediments, or contact with the Permo-Carbon schist bedrock complex. The geotechnical profile of the non-typical »Barje« ground, on the other hand, has the peat (Pt) and »polžarica« layers replaced by sandy and silty sediments, the remainder of the profile being similar to the typical Barje ground. Under certain conditions, it is possible for buildings to be built on shallow foundations in the non-typical Barje ground, whereas all other buildings must be founded on piles. In this paper a description is given of the shallow foudation of a water-tank with a volume of 800 m on ground improved by pre-loading. All roads and other traffic routes, such as railway-lines and tramways, must be built on improved ground. For this purpose vertical drains are mostly used, as well as the over-loading of fill and the use of light-weight fly-ash. The settlement of road embankments increases greatly as one moves from non-typical to typical Barje ground, as is shown by Road C in Annex 2. The construction of sewerage and water-supply pipes in such ground is relatively difficult and technically complicated due to settlement problems. Such pipes can be founded either on piles or on preconsolidated road fill. The paper also deals with the basis for improving ground and with individual design solutions, such as the use of expanded polystyrene for road fill.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si