Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - marec 2014

Avtorji

Boštjan Donša, univ. dipl. gosp. inž. (grad.)

ENERGETSKA UČINKOVITOST KOT ODLOČITVENI DEJAVNIK NAKUPA NEPREMIČNINE

UDK: 332.6:699.8(497.4)

Povzetek

Članek obravnava vlogo in pomen energetske učinkovitosti objekta
pri doseganju prodajne cene nepremičnine. V uvodu smo glede na temeljni namen,
to je ugotoviti vpliv energetske učinkovitosti na prodajno ceno nepremičnin kot nakupnega
dejavnika, analizirali nekaj študij, ki so bile na to temo opravljene po svetu.
To nam je bilo izhodišče za pripravo hipotez. V empiričnem delu smo analizirali, ali
energetska učinkovitost lahko predstavlja enega izmed odločitvenih kriterijev pri nakupu
nepremičnin. Ugotovili smo podobno, kot ugotavljajo že študije, ki so bile opravljene
v Evropi, Aziji, Avstraliji in ZDA. Energetska učinkovitost je za uporabnike in kupce
nepremičnin pomemben dejavnik in vpliva na odločitev o nakupu nepremičnine. Kupci
so za energetsko učinkovito nepremičnino v povprečju pripravljeni odšteti nekaj več
denarja.

Ključne besede: energetska učinkovitost, energetsko učinkovita gradnja, trajnostna
gradnja, obnovljivi viri energije, nakupni odločitveni dejavniki, prodajna cena
nepremičnin.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ENERGY EFFICIENCY AS A DECISION-MAKING FACTOR WHEN PURCHASING REAL ESTATE

Summary

The paper deals with the impact and importance of energy-efficient
building to achieve a better sales price in the market. In the introduction, the basic purpose
of the paper is explained and that is to determine the impact of energy efficiency on
the sales price of real estate as one of the purchasing factors. We analyse a number of
studies on this issue from various parts of the world. This was the starting point for the
hypothesis. In the empirical part, we analyse whether energy efficiency can be a decision-
making criterion when purchasing real estate. Similarities with the existing studies
from Europe, Asia, Australia, and the USA are evident. Energy efficiency is an important
factor for users and buyers of real estate and influences purchasing decisions. Customers
are, on average, willing to pay more for energy-efficient property.

Key words: energy efficiency, energy-efficient construction, sustainable construction,
renewable energy sources, purchasing factors, sale price of real estate

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si