Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5-7 - 1998

Avtorji

dr. Dušan Zupančič, dipl. inž. grad.
dr. Edo Rodošek, dipl. inž. grad.

EKONOMIČNOST GRADITVE IN UPORABE STANOVANJSKEGA FONDA

UDK: 332.83:711

 

Vloga države v tranziciji na področju stanovanj na splošno prehaja od distribucljie k usmerjanju finančnih sredstev. Vsi udeleženci na stanovanjskem sektorju naj bi spoznali pomembnost racionalnega trošenja sredstev v vseh fazah življenjskega cikla stanovanjske zgradbe. Čeprav je dokazano, da večina stroškov nastaja med uporabo stanovanja, je uravnavanje teh stroškov še vedno podcenjeno.
V članku so podani nekateri rezultati zadnjih raziskav in izkušenj na področju tehničnih priporočil in finančne podpore za gradnjo oziroma prenovo stanovanj. Prikazani so nekateri državni pogoji glede primernega stanovanjskega standarda in priporočila za racionalne urbane elemente, programiranje, projektiranje in gradbene karakteristike

 

POVZETEK

Vloga države v tranziciji na področju stanovanj na splošno prehaja od distribucljie k usmerjanju finančnih sredstev. Vsi udeleženci na stanovanjskem sektorju naj bi spoznali pomembnost racionalnega trošenja sredstev v vseh fazah življenjskega cikla stanovanjske zgradbe. Čeprav je dokazano, da večina stroškov nastaja med uporabo stanovanja, je uravnavanje teh stroškov še vedno podcenjeno.

V članku so podani nekateri rezultati zadnjih raziskav in izkušenj na področju tehničnih priporočil in finančne podpore za gradnjo oziroma prenovo stanovanj. Prikazani so nekateri državni pogoji glede primernega stanovanjskega standarda in priporočila za racionalne urbane elemente, programiranje, projektiranje in gradbene karakteristike

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ECONOMIES OF CONSTRUCTION AND USE OF RESIDENTIAL BUILDINGS

Vloga države v tranziciji na področju stanovanj na splošno prehaja od distribucljie k usmerjanju finančnih sredstev. Vsi udeleženci na stanovanjskem sektorju naj bi spoznali pomembnost racionalnega trošenja sredstev v vseh fazah življenjskega cikla stanovanjske zgradbe. Čeprav je dokazano, da večina stroškov nastaja med uporabo stanovanja, je uravnavanje teh stroškov še vedno podcenjeno.
V članku so podani nekateri rezultati zadnjih raziskav in izkušenj na področju tehničnih priporočil in finančne podpore za gradnjo oziroma prenovo stanovanj. Prikazani so nekateri državni pogoji glede primernega stanovanjskega standarda in priporočila za racionalne urbane elemente, programiranje, projektiranje in gradbene karakteristike

SUMMARY

The roles of the state in transition on the field of housing generally traverse from distribution to guidance of finance resources. All participants in housing have to emphasize an importance of rationale money consumption in all life stages of the building cycle. The regulation of costs that originates during the use of apartment is still underestimated although of documentary evidence of the majority of these costs.

In the paper are given some results of recent housing researches and management experiences on the field of technical recommendations and financial intermediation for housing construction and rehabilitation. Some state conditions of suitable residence comfort and criteria for rationale urban elements, programming, design and constructive characteristics are given.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si