Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1975

Avtorji

Mirko Mežnar, dipl. inž. gr.

Določanje kubatur zemeljskih mas

UDK: 624.132

 

DOLOČANJE KUBATUR ZEMELJSKIH MAS
Poleg najbolj razširjene metode izračuna s pomočjo prečnih profilov so opisane še druge možne metode. Obdelana sta dva splošna pristopa, in sicer:

 

DOLOČANJE KUBATUR ZEMELJSKIH MAS

Poleg najbolj razširjene metode izračuna s pomočjo prečnih profilov so opisane še druge možne metode. Obdelana sta dva splošna pristopa, in sicer:

- tlorisna ploščina X poprečna globina,

- ploščina prečnega profila X medsebojna razdalja profilov.

Razni postopki za izračun ploščine so navedeni. Večja pozornost je posvečena Ellingovi metodi, ki omogoča učinkovito uporabo zelo znane Gaussove formule 2 F = Σ yn (Xn + 1 - Xn - 1) pri vsakršni obliki plo-ščinskega lika (tlorisnega ali prečnega profila). Prednosti tega postopka so natančnost, prihranek na času ter učinkovita možnost kontrole.

Pojasnjena je alternativna možnost določanja kubatur s pomočjo mreže, pri čemer so višine obstoječega terena in novih ploskev upodobljene s plastnicami. Ta postopek se posebej priporoča pri kompliciranih horizontalnih likih, kot so cestna križišča, dvorišča itd., kjer računanje s prečnimi profili ni niti lahko niti smotrno. Omenjena je tudi možnost uporabe digitalnih računalnikov pri izvrednotenju zem. mas.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Computation of earthwork volumes

COMPUTATION OF EARTHWORK VOLUMES

Besides the most used averade-end-area method, some other methods of computation volumes are described. In general, two basic methods are distinguished

- horizontal area X average depht,

- cross-sectional area X longtd. distance.

Different methods for computing areas are discussed. Some more attention is paid to the “Elling” method which enables an effective use of the well know Gauss - formula 2 A = Σ yn (Xn + 1 - Xn - 1), applicable to any shape of areas (horizontal and cross-sectional). The precision, time-saving effect and checking facilities of this method are stressed.

An alternate method of computing earthwork volumes between original and final contours by means of a grid is explained. This method is particularly applicable to garding for highway intersections and other irregular (horizontal) shapes, where the use of vertical (parallel) cross sections is often rather complicated.

The application possibility of digital computers for performing earthwork calculations is mentioned.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si