Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1978

Avtorji

prof. Branko Ozvald, dipl. inž. gr.

Direktno dimenzioniranje lesenih plošč s kombiniranimi obtežbami

UDK: 624.072.2:694.4

Članek je neposredno nadaljevanje in dopolnitev avtorjevega članka o dimenzioniranju lesenih pošč v »GV« XIII/1964, št. 3, je pa tudi v zvezi s podobnima člankoma o dimenzioniranju lesenih nosilcev v »GV« VIII/1956-57, št. 47-50, ter XXVII/1978, št. 8. Njegov namen je razširiti področje uporabe navedenih obrazcev in tabel ter povečati natančnost rezultatov pri pretvarjanju neupoštevanih obtežnih oblik v obravnavane.
Tudi tukaj je posvečeno poglavje »J« presoji lastne teže n, ki znaša pri ploščah povprečno e = 10—18 odstotkov koristne obtežbe p. Naposled so podani v članku še izrazi za nadomestno enakomerno obtežbo p’ tistih oblik koristne obtežbe, ki po svojem značaju niso enakomerne oziroma enake lastni teži plošče, Prav tako je tukaj predpostavljena kot odločilen kriterij dimenzioniranja pri prostoležečih ploščah upogibna napetost, dočim pri konzolnih ploščah poveš.
Uporabo izpeljanih obrazcev v vseh omenjenih avtorjevih člankih olajšajo še podane tabele za koeficiente k, ki se nanašajo na veljavne jugoslovanske predpise »PTP-8« iz 1. 1949.

Članek je neposredno nadaljevanje in dopolnitev avtorjevega članka o dimenzioniranju lesenih pošč v »GV« XIII/1964, št. 3, je pa tudi v zvezi s podobnima člankoma o dimenzioniranju lesenih nosilcev v »GV« VIII/1956-57, št. 47-50, ter XXVII/1978, št. 8. Njegov namen je razširiti področje uporabe navedenih obrazcev in tabel ter povečati natančnost rezultatov pri pretvarjanju neupoštevanih obtežnih oblik v obravnavane.

Tudi tukaj je posvečeno poglavje »J« presoji lastne teže n, ki znaša pri ploščah povprečno e = 10—18 odstotkov koristne obtežbe p. Naposled so podani v članku še izrazi za nadomestno enakomerno obtežbo p’ tistih oblik koristne obtežbe, ki po svojem značaju niso enakomerne oziroma enake lastni teži plošče, Prav tako je tukaj predpostavljena kot odločilen kriterij dimenzioniranja pri prostoležečih ploščah upogibna napetost, dočim pri konzolnih ploščah poveš.

Uporabo izpeljanih obrazcev v vseh omenjenih avtorjevih člankih olajšajo še podane tabele za koeficiente k, ki se nanašajo na veljavne jugoslovanske predpise »PTP-8« iz 1. 1949.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DIRECT DIMENSIONING OF WOODEN PLATES WITH COMBINED LOADS

 

Članek je neposredno nadaljevanje in dopolnitev avtorjevega članka o dimenzioniranju lesenih pošč v »GV« XIII/1964, št. 3, je pa tudi v zvezi s podobnima člankoma o dimenzioniranju lesenih nosilcev v »GV« VIII/1956-57, št. 47-50, ter XXVII/1978, št. 8. Njegov namen je razširiti področje uporabe navedenih obrazcev in tabel ter povečati natančnost rezultatov pri pretvarjanju neupoštevanih obtežnih oblik v obravnavane.
Tudi tukaj je posvečeno poglavje »J« presoji lastne teže n, ki znaša pri ploščah povprečno e = 10—18 odstotkov koristne obtežbe p. Naposled so podani v članku še izrazi za nadomestno enakomerno obtežbo p’ tistih oblik koristne obtežbe, ki po svojem značaju niso enakomerne oziroma enake lastni teži plošče, Prav tako je tukaj predpostavljena kot odločilen kriterij dimenzioniranja pri prostoležečih ploščah upogibna napetost, dočim pri konzolnih ploščah poveš.
Uporabo izpeljanih obrazcev v vseh omenjenih avtorjevih člankih olajšajo še podane tabele za koeficiente k, ki se nanašajo na veljavne jugoslovanske predpise »PTP-8« iz 1. 1949.

The paper is the direct continuation and completion of the author’s report about dimensioning of wooden plates in »GV« XIII/1964, No. 3, but it is also connected with similar reports about dimensioning of wooden beams in »GV« VIII/1956-57, No. 47-50, and XXVII/1978, No. 8. Its purpose is to spread the use of the declarationed expressions and tables and to increase the accouracy of results when converting non-considered load forms into the treated ones.

The chapter »J« again deals with the consideration of the dead load n, wich is in plates on an average e = 10 —18 °/o of the live load p. There are also given the expressions for replaced uniform load p’ of those kinds of live load, vhich are not uniform, i. e. equal to the dead load of the plate. In simple supported plates it is the bending stress that is the decisive criteriium of dimensioning while in cantilever plates it is the deflection that counts.

The use of derived expressions in all mentioned author’s papers is simplified by the given tables for coefficients k referring to the valid Yugoslav norms »PTP-8« of 1949.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si