Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Avtorji

Svetko Lapajne, dipl. inž. gradb.

DIMENZIONIRANJE PRAVOKOTNIH PREREZOV IZKLJUČNO TLAČNE ODPORNOSTI NA OSNO SILO, KI UČINKUJE MED JEDROM PREREZA IN NJEGOVIM OBRISOM

UDK: 624.046

 

Taki primeri se pojavljajo pri temeljnih podplatih, obremenjenih s porušnim momentom pri neizpreme-njeni osni obremenitvi, pa tudi pri prerezih iz neoja-čenega betona. Avtor navaja enostavne formule za izračun mejnih napetosti pri elastičnem trikotnem razporedu napetosti in analogne formule za povprečno napetost pri polni plastifikaciji gradiva. Ce pade središče napetostne piramide 0 iz prereza ven ter ostane v napetosti le prisekana piramida oziroma prisekana prizma pri plastični napetostni razdelitvi, ostane uporabna ista formula z dodatnim popravnim faktorjem K; ta pa se ne razlikuje mnogo od 1. Formule se dajo s pridom uporabiti tudi za prereze iz ojačenega betona pri osni sili zunaj obrisa prereza; vendar so pri tem znatne komplikacije v iskanju poskusnih rešitev in njih postopnem popravljanju. Dodana sta dva primera: eden za temeljni podplat, drugi za prerez iz ojačenega betona. Navedeni primeri se pojavljajo često tedaj, ko je treba preverjati prereze na porušne obremenitve z vetrom z r-kratnim upogibnim momentom, pri čemer pa ostaja osna sila enaka, prvotna; njeno faktoriranje je namreč nesmiselno. Nekaj primerov: temeljni podplati za stebre žičnic, za stebre elektro-vodov in za podobne namene.

 

Izvleček

Taki primeri se pojavljajo pri temeljnih podplatih, obremenjenih s porušnim momentom pri neizpreme-njeni osni obremenitvi, pa tudi pri prerezih iz neoja-čenega betona. Avtor navaja enostavne formule za izračun mejnih napetosti pri elastičnem trikotnem razporedu napetosti in analogne formule za povprečno napetost pri polni plastifikaciji gradiva. Ce pade središče napetostne piramide 0 iz prereza ven ter ostane v napetosti le prisekana piramida oziroma prisekana prizma pri plastični napetostni razdelitvi, ostane uporabna ista formula z dodatnim popravnim faktorjem K; ta pa se ne razlikuje mnogo od 1. Formule se dajo s pridom uporabiti tudi za prereze iz ojačenega betona pri osni sili zunaj obrisa prereza; vendar so pri tem znatne komplikacije v iskanju poskusnih rešitev in njih postopnem popravljanju. Dodana sta dva primera: eden za temeljni podplat, drugi za prerez iz ojačenega betona. Navedeni primeri se pojavljajo često tedaj, ko je treba preverjati prereze na porušne obremenitve z vetrom z r-kratnim upogibnim momentom, pri čemer pa ostaja osna sila enaka, prvotna; njeno faktoriranje je namreč nesmiselno. Nekaj primerov: temeljni podplati za stebre žičnic, za stebre elektro-vodov in za podobne namene.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

COMPUTATION OF RECTANGULAR SECTIONS OF ONLY COMPRESSIVE RESISTANCE AGAINST AXIAL FORCES WHICH ACT BETWEEN THE CORE AND THE CONTOUR OF THE SECTION

 

Taki primeri se pojavljajo pri temeljnih podplatih, obremenjenih s porušnim momentom pri neizpreme-njeni osni obremenitvi, pa tudi pri prerezih iz neoja-čenega betona. Avtor navaja enostavne formule za izračun mejnih napetosti pri elastičnem trikotnem razporedu napetosti in analogne formule za povprečno napetost pri polni plastifikaciji gradiva. Ce pade središče napetostne piramide 0 iz prereza ven ter ostane v napetosti le prisekana piramida oziroma prisekana prizma pri plastični napetostni razdelitvi, ostane uporabna ista formula z dodatnim popravnim faktorjem K; ta pa se ne razlikuje mnogo od 1. Formule se dajo s pridom uporabiti tudi za prereze iz ojačenega betona pri osni sili zunaj obrisa prereza; vendar so pri tem znatne komplikacije v iskanju poskusnih rešitev in njih postopnem popravljanju. Dodana sta dva primera: eden za temeljni podplat, drugi za prerez iz ojačenega betona. Navedeni primeri se pojavljajo često tedaj, ko je treba preverjati prereze na porušne obremenitve z vetrom z r-kratnim upogibnim momentom, pri čemer pa ostaja osna sila enaka, prvotna; njeno faktoriranje je namreč nesmiselno. Nekaj primerov: temeljni podplati za stebre žičnic, za stebre elektro-vodov in za podobne namene.

 

Summary

Such cases occur on footings charged by collapsing-moment with a normal axial force and on sections of unreinforced concrete. Author cites simple formulae for the computation of the edge-stresses of an elastical stress distribution and analogues formulae for the average stress with a full plastification of material. If the center of the stress pyramid 0 exceeds the contour of the section and only a truncated pyramid of stresses rests, respectively a truncated prism for the plastical stress distribution, the same formulae can be used with a correction factor K; This factor doesn’t differ a lot from the value 1. The formulae can be quite usefull as well for sections of reinforced concrete with the axial force outside the section contour. There may be some complications when searching solutions and their successive corrections. Two illustrated examples are annexed, one for a footing and the second for a section of reinforced concrete. The cited cases occur several times when it is necessary to examine the sections on a collapse-charging by windforces with a r-times higher bending moment while the axial force remains unchanged, their multiplication being unreasonable. Some examples: Footings for pylons of cableways, footings for towers of electrical transmissionlines and similar purposes.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si