Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 75,76 - 1960

Avtorji

Prof. Svetko Lapajne, ing.

DIMENZIONIRANJE OJAČENEGA BETONA PROTI STRIGU

Izvleček
Uvod obsega ponovitev klasičnih formul dimenzioniranja, izvedenih na dva načina: iz glavnih napetosti v nevtralni osi in iz nadomestnega paličja.
Kratki račun nam nudi pravilo, da nam — pri (predpostavki stalne obtežbe — !/y-ti del po momentni liniji sproščene armature vedno in popolnoma zadošča za kritje striga; po teh izvajanjih postane račun strižnih napetosti in poševne armature odveč. Solidno sidranje nuteznih armatur v tlačni coni samo nam že zajamči varnost proti strižnim razpokam in rušenju. Tri posebna poglavlja obsegajo navodite, kako' se te izsledki prilagode za sledeče slučaje:
a) Nosilec z izpremenljivo višino (po klasični formuli) .
b) Nosilec z dodatnimi osnimi silami (pritiski ali nategi).
c) Vpliv položaja bremena na nosilcu: obremenitev na zgornji površini, na stranskih površinah v sredini ali obešenje bremen na spodnji strani.
Posebno poglavje obravnava rezultate Chamband-ovili poskusov, pri čemer so važne sledeče ugotovitve: V elastičnem stanju so uspešne le poševne armature, najboljše .pod 45°; vertikalna stremena so v tem stanju neuspešna. Nadalje je važno, da se lahko odrečemo poševnemu krivljenju armatur le pod pogojem, da primerno podaljšamo glavno armaturo' preko točke teoretske sprostitve pri 'dobrem sidranju. Posebni diagrami Chambaiud-a nam kažejo pogoje, kdaj je za strižno porušitev merodajna tlačna trdnost betona, kdaj prešibko stremenje. Tudi pri strigu se pojavlja adaptacija, ko trajektorije glavnih napetosti prehajajo iz prvotnega elastičnega stanja v stadij rušenja. Vgrajeno stremenje stopa v nosilno funkcijo šele v zadnji fazi.
Analogija pri armiranju torzije priporoča, da se pri velikih strižnih obremenitvah odpovemo vzdolžnemu im vertikalnemu armiranju, ter uporabljamo izključno poševne 45°-ske vložke.
V 'Zaključku je prikazana prispodoba med vodnim tokom in tokom napetostnih silnic: analogija je v maticah tokov (glavne armature) in v pretočnih poljih iz ene konkave v prihodnjo preko plitvine med prodišči.
Lapajne: Design of Reinforced Concrete against Shearing

Izvleček

Uvod obsega ponovitev klasičnih formul dimenzioniranja, izvedenih na dva načina: iz glavnih napetosti v nevtralni osi in iz nadomestnega paličja.

Kratki račun nam nudi pravilo, da nam - pri predpostavki stalne obtežbe - ψ-ti del po momentni liniji sproščene armature vedno in popolnoma zadošča za kritje striga; po teh izvajanjih postane račun strižnih napetosti in poševne armature odveč. Solidno sidranje nuteznih armatur v tlačni coni samo nam že zajamči varnost proti strižnim razpokam in rušenju. Tri posebna poglavlja obsegajo navodite, kako se te izsledki prilagode za sledeče slučaje:

a) Nosilec z izpremenljivo višino (po klasični formuli) .

b) Nosilec z dodatnimi osnimi silami (pritiski ali nategi).

c) Vpliv položaja bremena na nosilcu: obremenitev na zgornji površini, na stranskih površinah v sredini ali obešenje bremen na spodnji strani.

Posebno poglavje obravnava rezultate Chambandovih poskusov, pri čemer so važne sledeče ugotovitve: V elastičnem stanju so uspešne le poševne armature, najboljše pod 45°; vertikalna stremena so v tem stanju neuspešna. Nadalje je važno, da se lahko odrečemo poševnemu krivljenju armatur le pod pogojem, da primerno podaljšamo glavno armaturo' preko točke teoretske sprostitve pri 'dobrem sidranju. Posebni diagrami Chambaiud-a nam kažejo pogoje, kdaj je za strižno porušitev merodajna tlačna trdnost betona, kdaj prešibko stremenje. Tudi pri strigu se pojavlja adaptacija, ko trajektorije glavnih napetosti prehajajo iz prvotnega elastičnega stanja v stadij rušenja. Vgrajeno stremenje stopa v nosilno funkcijo šele v zadnji fazi.

Analogija pri armiranju torzije priporoča, da se pri velikih strižnih obremenitvah odpovemo vzdolžnemu im vertikalnemu armiranju, ter uporabljamo izključno poševne 45°-ske vložke.

V zaključku je prikazana prispodoba med vodnim tokom in tokom napetostnih silnic: analogija je v maticah tokov (glavne armature) in v pretočnih poljih iz ene konkave v prihodnjo preko plitvine med prodišči.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Design of Reinforced Concrete against Shearing

 

Izvleček
Uvod obsega ponovitev klasičnih formul dimenzioniranja, izvedenih na dva načina: iz glavnih napetosti v nevtralni osi in iz nadomestnega paličja.
Kratki račun nam nudi pravilo, da nam — pri (predpostavki stalne obtežbe — !/y-ti del po momentni liniji sproščene armature vedno in popolnoma zadošča za kritje striga; po teh izvajanjih postane račun strižnih napetosti in poševne armature odveč. Solidno sidranje nuteznih armatur v tlačni coni samo nam že zajamči varnost proti strižnim razpokam in rušenju. Tri posebna poglavlja obsegajo navodite, kako' se te izsledki prilagode za sledeče slučaje:
a) Nosilec z izpremenljivo višino (po klasični formuli) .
b) Nosilec z dodatnimi osnimi silami (pritiski ali nategi).
c) Vpliv položaja bremena na nosilcu: obremenitev na zgornji površini, na stranskih površinah v sredini ali obešenje bremen na spodnji strani.
Posebno poglavje obravnava rezultate Chamband-ovili poskusov, pri čemer so važne sledeče ugotovitve: V elastičnem stanju so uspešne le poševne armature, najboljše .pod 45°; vertikalna stremena so v tem stanju neuspešna. Nadalje je važno, da se lahko odrečemo poševnemu krivljenju armatur le pod pogojem, da primerno podaljšamo glavno armaturo' preko točke teoretske sprostitve pri 'dobrem sidranju. Posebni diagrami Chambaiud-a nam kažejo pogoje, kdaj je za strižno porušitev merodajna tlačna trdnost betona, kdaj prešibko stremenje. Tudi pri strigu se pojavlja adaptacija, ko trajektorije glavnih napetosti prehajajo iz prvotnega elastičnega stanja v stadij rušenja. Vgrajeno stremenje stopa v nosilno funkcijo šele v zadnji fazi.
Analogija pri armiranju torzije priporoča, da se pri velikih strižnih obremenitvah odpovemo vzdolžnemu im vertikalnemu armiranju, ter uporabljamo izključno poševne 45°-ske vložke.
V 'Zaključku je prikazana prispodoba med vodnim tokom in tokom napetostnih silnic: analogija je v maticah tokov (glavne armature) in v pretočnih poljih iz ene konkave v prihodnjo preko plitvine med prodišči.
Lapajne: Design of Reinforced Concrete against Shearing

 

Summary

The article deals with the problem of design constructions of reinforced concrete against shearing. The introduction contains the repetition of classic formulas of the design derived in two ways: from the principal stresses in the neutral axis and from an equivalent truss. A brief calculus gives us the rule that — assuming a dead loading — a ψ-th part of the reinforcement released from the bending moment diagram, always and completely meets all the needs for covering the shearing stresses; according to this deduction the design of shear stresses becomes needless. A reliable anchorage of the tension reinforcement in the compression area guaran'tes against shear cracks or rupture. Three special chapters contain instructions how to adapt the stated results to the following special cases:

a) Beam with a varying height (according to the classic formulas).

b) Beam with additional axial stresses (compression or tension).

c) Influence of the position of the load on the beam: the loading of the upper surface, of the lateral surface in the middle height or the hanging of the loads on the lower surface.

A special chapter ideals with the result of M. Chambaud’s experiments giving the following important conclusions:

In the elastic stage am inclined reinforcement only, best at 45° type is efficacious; while vertical stirrups in this stage are completely useless. It is further of great importance that one can avoid the inclined bars provided that one accordingly prolong the main reinforcement beyond the release-point with a good anchorage. Chambaud’s special diagrams show the conditions, when it is the resistance of the concrete and when the weak stirrups that are decisive for the rupture. An adaption appears also in shearing when the main-stresses-lines pass from the primary elastic stage to the stage of rupture. The existing stirrups enter into their bearing function only in the last phase.

The analogic with the reinforcement against torsion recommends to give up the longitudinal and vertical reinforcement tor high grades of shear loading and to use exclusively inclined 45° bars.

In the conclusion a comparison between a water-flow and a stress-flow is given; the analogy refers as well to the stream-threads (principal reinforcement) as in transflowing-fields from one concave bank to the other over the shoal between two sandbanks.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si