Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1997

Avtorji

dr. Meta Gorišek, dipl. inž. gradb.

DIFUZIJSKI TRANSPORT V VODI RAZTOPLJENIH SNOVI SKOZI GLINENE PREGRADE POD ODLAGALIŠČI ODPADKOV

UDK: 532.57

POVZET
Namen naših raziskav je bil študij prevladujočih procesov v poroznem prostoru iz drobnozrnatih materialov. Osredotočili smo se ria laboratorijske meritve transporta in akumulacije v vodi raztopljenih snovi, najbolj pogostih onesnaževal v okolju, v glinenih pregradah pod odlagališči odpadkov. Študij in laboratorijske meritve smo usmerili k praktičnim rezultatom.
V raziskavi smo morali:
(1) določiti ustrezno laboratorijsko tehnologijo za meritve difuzijskega procesa v drobnozrnatih glinenih zemljinah;

POVZETEK

Namen naših raziskav je bil študij prevladujočih procesov v poroznem prostoru iz drobnozrnatih materialov. Osredotočili smo se ria laboratorijske meritve transporta in akumulacije v vodi raztopljenih snovi, najbolj pogostih onesnaževal v okolju, v glinenih pregradah pod odlagališči odpadkov. Študij in laboratorijske meritve smo usmerili k praktičnim rezultatom.

V raziskavi smo morali:

(1) določiti ustrezno laboratorijsko tehnologijo za meritve difuzijskega procesa v drobnozrnatih glinenih zemljinah;

(2) izmeriti difuzijske koeficiente v vodi raztopljenih snovi v glinenih zemljinah v naravnih pH in oksičnih eH pogojih;

(3) izmeriti pomembnejše parametre, ki vplivajo na transport in akumulacijo v vodi raztopljenih snovi v glinenih zemljinah;

(4) izmeriti adsorpcijske izoterme Cr2072- v odvisnosti od pH pogojev v štirih različnih zemljinah;

(5) na podlagi rezultatov meritev difuzijskega in adsorpcijskega procesa določiti transport in akumulacijo v vodi raztopljenih snovi v glinenih zemljinah;

(6) preučiti možnost uporabe rezultatov in zaključkov raziskav v inženirsko prakso.

Na podlagi rezultatov laboratorijksih meritev smo izpeljali analitični zvezi za določitev difuzijskega koeficienta in masne bilance merjenih snovi. S primerjavo izmerjene adsorpcijske kapacitete kro-mata v razsuti in zbiti zemljini s področja Vodice smo pokazali, da je aktivna adsorpcijska površina zemljine neodvisna od tega, ali so delci v rzsutem ali zbitem stanju, posamično ali se medsebojno dotikajo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Diffusion Transport of Solutes Dissolved in Water in Clax Liners under the Waste Disposals

POVZET
Namen naših raziskav je bil študij prevladujočih procesov v poroznem prostoru iz drobnozrnatih materialov. Osredotočili smo se ria laboratorijske meritve transporta in akumulacije v vodi raztopljenih snovi, najbolj pogostih onesnaževal v okolju, v glinenih pregradah pod odlagališči odpadkov. Študij in laboratorijske meritve smo usmerili k praktičnim rezultatom.
V raziskavi smo morali:
(1) določiti ustrezno laboratorijsko tehnologijo za meritve difuzijskega procesa v drobnozrnatih glinenih zemljinah;

SUMMARY

The purpose of our research was to study the dominant processes in the porous medium of fine grained soils of clay materials. We focused our study and laboratory measurements to chemical species, dissolved in water, of the environmental concern in compacted clay to pay attention to dominant processes in the clay liners under waste disposal facilities. The research is approached from the viewpoint of engineering practice.

The specific objectives of our research were:

(1) to provide insight into the laboratory procedures necessary to measure the diffusion process in fine grained soils of clay materials;

(2) to measure diffusion coefficients for the chemical species, dissolved in water at the soil natural pH and the oxide eH conditions;

(3) to pay attention to some of the more important variables affecting the measured transport and storage of the chemical species dissolved in water;

(4) to measure the adsorption isotherms of Cr2O72- with respect to pH conditions in four different clay soils;

(5) according to measurements to calculate the transport and storage of the chemical species, dissolved in water, in the clay soil;

(6) to draw conclusions that will aid the selection of clak soils for the design of clay liners.

According the experimental data we derived the (analytical solution for determination of the diffusion coefficients of various measured solutes and the mass balance equation for determination the amount of transported and adsorbed solutes in the compacted clay sample from the region Vodice. Comparing the measured adsorption capacity of chromate on the suspended clay solid particles and on the compacted clay sample we indicate that the active surface area of the solid particles is independent whether the particles are compacted or suspended.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si