Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1995

Avtorji

Amalija Trauner, dipl. inž.
Aleksander Kerstein , ing., Republiški inšpektor za varstvo okolja, direktor obrata asfaltna baza in kamnoloma Vel. Pirešica

CaCl2 PRI GRADNJI IN VZDRŽEVANJU CEST TER VPLIV NA NJIHOVO VARNOST

UDK: 625.76:699.83:546.41’131

POVZETE K ".■- —..... ^
Sestavek daje primerjalno sliko ustreznosti dveh kemičnih sredstev za odtajanje ledu natrijevega klorida in kalcijevega klorida (NaCI, CaCI2), ki sta poznani v svetu kot najbolj uporabni.
Avtorja v nadaljevanju dokazujeta prednosti kalcijevega klorida pred natrijevim v smislu gospodarske koristnosti, z vidika prometne varnosti, vpliva na človeka, na pitno vodo, na rodno zemljo in rastline. V članku so na kratko obdelane vse tri tehnologije proizvodnje kalcijevega klorida. Za naš bivalni prostor je zanimiv tretji. To je reakcija med klorovodikovo kislino in apnencem. Po tem postopku kalcijev klorid pridobivajo v CP Celje — obrat asfaltna baza — kamnolom Velika Pirešica.
Poseben poudarek je dan uporabi kalcijevega klorida pri gradnji cest, kar je še posebej zanimivo za to zvrst strokovnih bralcev.

POVZETEK

Sestavek daje primerjalno sliko ustreznosti dveh kemičnih sredstev za odtajanje ledu natrijevega klorida in kalcijevega klorida (NaCI, CaCI2), ki sta poznani v svetu kot najbolj uporabni.

Avtorja v nadaljevanju dokazujeta prednosti kalcijevega klorida pred natrijevim v smislu gospodarske koristnosti, z vidika prometne varnosti, vpliva na človeka, na pitno vodo, na rodno zemljo in rastline. V članku so na kratko obdelane vse tri tehnologije proizvodnje kalcijevega klorida. Za naš bivalni prostor je zanimiv tretji. To je reakcija med klorovodikovo kislino in apnencem. Po tem postopku kalcijev klorid pridobivajo v CP Celje — obrat asfaltna baza — kamnolom Velika Pirešica.

Poseben poudarek je dan uporabi kalcijevega klorida pri gradnji cest, kar je še posebej zanimivo za to zvrst strokovnih bralcev.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CaCl2 FOR ROAD BUILDING AND MAINTAINING AND ITS INFLUENCE ON ROAD SAFETY

SUMMARY

POVZETE K ".■- —..... ^
Sestavek daje primerjalno sliko ustreznosti dveh kemičnih sredstev za odtajanje ledu natrijevega klorida in kalcijevega klorida (NaCI, CaCI2), ki sta poznani v svetu kot najbolj uporabni.
Avtorja v nadaljevanju dokazujeta prednosti kalcijevega klorida pred natrijevim v smislu gospodarske koristnosti, z vidika prometne varnosti, vpliva na človeka, na pitno vodo, na rodno zemljo in rastline. V članku so na kratko obdelane vse tri tehnologije proizvodnje kalcijevega klorida. Za naš bivalni prostor je zanimiv tretji. To je reakcija med klorovodikovo kislino in apnencem. Po tem postopku kalcijev klorid pridobivajo v CP Celje — obrat asfaltna baza — kamnolom Velika Pirešica.
Poseben poudarek je dan uporabi kalcijevega klorida pri gradnji cest, kar je še posebej zanimivo za to zvrst strokovnih bralcev.SUMMARY

The article features the comparison between two chemical substances sodium chloride and calcium chloride which are recognized in the world as the most useful ones.

The authors further provide evidence of the advantages of calcium chloride over sodium chloride regarding economy use from the point of traffic safety and ecology (effects on humans, drinking water, soil and plants). All the three technological processes of calcium chloride production are explained; the last one is most suitable for our area, it is based on the reaction between chlorohydrogen acid and limestone. This process of calcium chloride production is used by CP Celje — obrat asfaltna baza in kamnolom Velika Pirešica.

Special emphasis is given to practical use of calcium chloride in road building what may be of great interest for professional readers.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si