Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9 - 1978

Avtorji

dr. Drago Matko
mag. Eugen Petrešin, dipl. ing.

Analiza dinamike vodovodnih sistemov

UDK: 628.16

Vodovodni sistemi večjih mest obsegajo veliko število zajet'j, črpalk, vodohranov in zelo razvejano potrošniško mrežo in zato predstavljajo obsežne dinamične sisteme. Analiza dinamičnega obnašanja, mini-mizacrja obratovalnih stroškov in projektiranje takšnih sistemov so matematično zelo zahtevni postopki, ki jih lahko uspešno rešujemo le z velikimi računalniki. Ta članek obravnava simulacijski pristop k reševanju omenjenih problemov. Podan je kratek pregled simulacijskih metod, razvoj simulacijskih jezikov in matematični model vodovodn'h sistemov. Ta model upošteva poleg nelinearne odvisnosti med vodnim tokom in padcem potenciala tudi vse ostale nelinearnosti vodopadnih sistemov kot npr.: Q-H karakteristike črpalk, nelinearne vodohrane, ventile itd. Prikazani rezultati simulacije omogočajo podrobno analizo obratovanja vodovodnih sistemov, njih pravilno dimenzioniranje ter načrtovanje optimalnega vodenja, kar je končni cilj avtomatizacije vodovodnih sistemov.
Konec članka bo objavljen v prihodnji številki.

Vodovodni sistemi večjih mest obsegajo veliko število zajet'j, črpalk, vodohranov in zelo razvejano potrošniško mrežo in zato predstavljajo obsežne dinamične sisteme. Analiza dinamičnega obnašanja, mini-mizacrja obratovalnih stroškov in projektiranje takšnih sistemov so matematično zelo zahtevni postopki, ki jih lahko uspešno rešujemo le z velikimi računalniki. Ta članek obravnava simulacijski pristop k reševanju omenjenih problemov. Podan je kratek pregled simulacijskih metod, razvoj simulacijskih jezikov in matematični model vodovodn'h sistemov. Ta model upošteva poleg nelinearne odvisnosti med vodnim tokom in padcem potenciala tudi vse ostale nelinearnosti vodopadnih sistemov kot npr.: Q-H karakteristike črpalk, nelinearne vodohrane, ventile itd. Prikazani rezultati simulacije omogočajo podrobno analizo obratovanja vodovodnih sistemov, njih pravilno dimenzioniranje ter načrtovanje optimalnega vodenja, kar je končni cilj avtomatizacije vodovodnih sistemov.

Konec članka bo objavljen v prihodnji številki.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE ANALYSIS OF DYNAMICAL BEHAVIOR OF WATER SUPPLY SYSTEMS

 

Vodovodni sistemi večjih mest obsegajo veliko število zajet'j, črpalk, vodohranov in zelo razvejano potrošniško mrežo in zato predstavljajo obsežne dinamične sisteme. Analiza dinamičnega obnašanja, mini-mizacrja obratovalnih stroškov in projektiranje takšnih sistemov so matematično zelo zahtevni postopki, ki jih lahko uspešno rešujemo le z velikimi računalniki. Ta članek obravnava simulacijski pristop k reševanju omenjenih problemov. Podan je kratek pregled simulacijskih metod, razvoj simulacijskih jezikov in matematični model vodovodn'h sistemov. Ta model upošteva poleg nelinearne odvisnosti med vodnim tokom in padcem potenciala tudi vse ostale nelinearnosti vodopadnih sistemov kot npr.: Q-H karakteristike črpalk, nelinearne vodohrane, ventile itd. Prikazani rezultati simulacije omogočajo podrobno analizo obratovanja vodovodnih sistemov, njih pravilno dimenzioniranje ter načrtovanje optimalnega vodenja, kar je končni cilj avtomatizacije vodovodnih sistemov.
Konec članka bo objavljen v prihodnji številki.

 

Water supply systems in greater towns and cities w:ch usually include many water sources, pumping stations, reservoirs and great branched consumer supply network are large dynamical systems. The analysis of dynamical behavior, minimization of operating costs and design of such systems are mathematical pretentious procedures, wich can be successfully solved only on large computers. This paper deals with the simulation approach to the solution of such problems. The brief review of simulation methods, the simulation languages development and the mathematical model of water supply systems are also given.

The mathematical model consideres all the nonlinearities, i. e. the nonlinear dependency, of water flow and fall, the Q-H characteristics of pumps, the nonlinear reservoirs, the valves etc. The shown results of simulation enable a profound analysis of water supply system dynamics as well as the r optimal design and control what is in the last consequence the main purpose of the water supply systems automatisat'on.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si